Α

From Textus Receptus

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (10:33, 13 October 2019) (view source)
 
Line 872: Line 872:
* [[871]] [[Scriptures Containing 871]]
* [[871]] [[Scriptures Containing 871]]
-
[[01|Α]]
+
[[1|Α]]
-
[[02|Ἀαρών]]
+
[[2|Ἀαρών]]
-
[[03|Ἀβαδδών]]
+
[[3|Ἀβαδδών]]
-
[[04|ἀβαρής]]
+
[[4|ἀβαρής]]
-
[[05|ἀββα]]
+
[[5|ἀββα]]
-
[[06|Ἅβελ]]
+
[[6|Ἅβελ]]
-
[[07|Ἀβιά]]
+
[[7|Ἀβιά]]
-
[[08|Ἀβιάθαρ]]
+
[[8|Ἀβιάθαρ]]
-
[[09|Ἀβιληνή]]
+
[[9|Ἀβιληνή]]
[[10|Ἀβιούδ]]
[[10|Ἀβιούδ]]
[[11|Ἀβραάμ]]
[[11|Ἀβραάμ]]
Line 971: Line 971:
[[98|Ἀδραμυττηνός]]
[[98|Ἀδραμυττηνός]]
[[99|Ἀδρίας]]
[[99|Ἀδρίας]]
-
[[0100|ἁδρότης]]
+
[[100|ἁδρότης]]
-
[[0101|ἀδυνατέω]]
+
[[101|ἀδυνατέω]]
-
[[0102|ἀδύνατος]]
+
[[102|ἀδύνατος]]
-
[[0103|ᾄδω]]
+
[[103|ᾄδω]]
-
[[0104|ἀεί]]
+
[[104|ἀεί]]
-
[[0105|ἀετός]]
+
[[105|ἀετός]]
-
[[0106|ἄζυμος]]
+
[[106|ἄζυμος]]
-
[[0107|Ἀζώρ]]
+
[[107|Ἀζώρ]]
-
[[0108|Ἄζωτος]]
+
[[108|Ἄζωτος]]
-
[[0109|ἀήρ]]
+
[[109|ἀήρ]]
-
[[0110|ἀθανασία]]
+
[[110|ἀθανασία]]
-
[[0111|ἀθέμιτος]]
+
[[111|ἀθέμιτος]]
-
[[0112|ἄθεος]]
+
[[112|ἄθεος]]
-
[[0113|ἄθεσμος]]
+
[[113|ἄθεσμος]]
-
[[0114|ἀθετέω]]
+
[[114|ἀθετέω]]
-
[[0115|ἀθέτησις]]
+
[[115|ἀθέτησις]]
-
[[0116|Ἀθῆναι]]
+
[[116|Ἀθῆναι]]
-
[[0117|Ἀθηναῖος]]
+
[[117|Ἀθηναῖος]]
-
[[0118|ἀθλέω]]
+
[[118|ἀθλέω]]
-
[[0119|ἄθλησις]]
+
[[119|ἄθλησις]]
-
[[0120|ἀθυμέω]]
+
[[120|ἀθυμέω]]
-
[[0121|ἄθωος]]
+
[[121|ἄθωος]]
-
[[0122|αἴγειος]]
+
[[122|αἴγειος]]
-
[[0123|αἰγιαλός]]
+
[[123|αἰγιαλός]]
-
[[0124|Αἰγύπτιος]]
+
[[124|Αἰγύπτιος]]
-
[[0125|Αἴγυπτος]]
+
[[125|Αἴγυπτος]]
-
[[0126|ἀΐ́διος]]
+
[[126|ἀΐ́διος]]
-
[[0127|αἰδώς]]
+
[[127|αἰδώς]]
-
[[0128|Αἰθίοψ]]
+
[[128|Αἰθίοψ]]
-
[[0129|αἷμα]]
+
[[129|αἷμα]]
-
[[0130|αἱματεκχυσία]]
+
[[130|αἱματεκχυσία]]
-
[[0131|αἱμοῤῥέω]]
+
[[131|αἱμοῤῥέω]]
-
[[0132|Αἰνέας]]
+
[[132|Αἰνέας]]
-
[[0133|αἴνεσις]]
+
[[133|αἴνεσις]]
-
[[0134|αἰνέω]]
+
[[134|αἰνέω]]
-
[[0135|αἴνιγμα]]
+
[[135|αἴνιγμα]]
-
[[0136|αἶνος]]
+
[[136|αἶνος]]
-
[[0137|Αἰνών]]
+
[[137|Αἰνών]]
-
[[0138|αἱρέομαι]]
+
[[138|αἱρέομαι]]
-
[[0139|αἵρεσις]]
+
[[139|αἵρεσις]]
-
[[0140|αἱρετίζω]]
+
[[140|αἱρετίζω]]
-
[[0141|αἱρετικός]]
+
[[141|αἱρετικός]]
-
[[0142|αἴρω]]
+
[[142|αἴρω]]
-
[[0143|αἰσθάνομαι]]
+
[[143|αἰσθάνομαι]]
-
[[0144|αἴσθησις]]
+
[[144|αἴσθησις]]
-
[[0145|αἰσθητήριον]]
+
[[145|αἰσθητήριον]]
-
[[0146|αἰσχροκερδής]]
+
[[146|αἰσχροκερδής]]
-
[[0147|αἰσχροκερδῶς]]
+
[[147|αἰσχροκερδῶς]]
-
[[0148|αἰσχρολογία]]
+
[[148|αἰσχρολογία]]
-
[[0149|αἰσχρόν]]
+
[[149|αἰσχρόν]]
-
[[0150|αἰσχρός]]
+
[[150|αἰσχρός]]
-
[[0151|αἰσχρότης]]
+
[[151|αἰσχρότης]]
-
[[0152|αἰσχύνη]]
+
[[152|αἰσχύνη]]
-
[[0153|αἰσχύνομαι]]
+
[[153|αἰσχύνομαι]]
-
[[0154|αἰτέω]]
+
[[154|αἰτέω]]
-
[[0155|αἴτημα]]
+
[[155|αἴτημα]]
-
[[0156|αἰτία]]
+
[[156|αἰτία]]
-
[[0157|αἰτίαμα]]
+
[[157|αἰτίαμα]]
-
[[0158|αἴτιον]]
+
[[158|αἴτιον]]
-
[[0159|αἴτιος]]
+
[[159|αἴτιος]]
-
[[0160|αἰφνίδιος]]
+
[[160|αἰφνίδιος]]
-
[[0161|αἰχμαλωσία]]
+
[[161|αἰχμαλωσία]]
-
[[0162|αἰχμαλωτεύω]]
+
[[162|αἰχμαλωτεύω]]
-
[[0163|αἰχμαλωτίζω]]
+
[[163|αἰχμαλωτίζω]]
-
[[0164|αἰχμαλωτός]]
+
[[164|αἰχμαλωτός]]
-
[[0165|αἰών]]
+
[[165|αἰών]]
-
[[0166|αἰώνιος]]
+
[[166|αἰώνιος]]
-
[[0167|ἀκαθαρσία]]
+
[[167|ἀκαθαρσία]]
-
[[0168|ἀκαθάρτης]]
+
[[168|ἀκαθάρτης]]
-
[[0169|ἀκάθαρτος]]
+
[[169|ἀκάθαρτος]]
-
[[0170|ἀκαιρέομαι]]
+
[[170|ἀκαιρέομαι]]
-
[[0171|ἀκαίρως]]
+
[[171|ἀκαίρως]]
-
[[0172|ἄκακος]]
+
[[172|ἄκακος]]
-
[[0173|ἄκανθα]]
+
[[173|ἄκανθα]]
-
[[0174|ἀκάνθινος]]
+
[[174|ἀκάνθινος]]
-
[[0175|ἄκαρπος]]
+
[[175|ἄκαρπος]]
-
[[0176|ἀκατάγνωστος]]
+
[[176|ἀκατάγνωστος]]
-
[[0177|ἀκατακάλυπτος]]
+
[[177|ἀκατακάλυπτος]]
-
[[0178|ἀκατάκριτος]]
+
[[178|ἀκατάκριτος]]
-
[[0179|ἀκατάλυτος]]
+
[[179|ἀκατάλυτος]]
-
[[0180|ἀκατάπαυστος]]
+
[[180|ἀκατάπαυστος]]
-
[[0181|ἀκαταστασία]]
+
[[181|ἀκαταστασία]]
-
[[0182|ἀκατάστατος]]
+
[[182|ἀκατάστατος]]
-
[[0183|ἀκατάσχετος]]
+
[[183|ἀκατάσχετος]]
-
[[0184|Ἀκελδαμά]]
+
[[184|Ἀκελδαμά]]
-
[[0185|ἀκέραιος]]
+
[[185|ἀκέραιος]]
-
[[0186|ἀκλινής]]
+
[[186|ἀκλινής]]
-
[[0187|ἀκμάζω]]
+
[[187|ἀκμάζω]]
-
[[0188|ἀκμήν]]
+
[[188|ἀκμήν]]
-
[[0189|ἀκοή]]
+
[[189|ἀκοή]]
-
[[0190|ἀκολουθέω]]
+
[[190|ἀκολουθέω]]
-
[[0191|ἀκούω]]
+
[[191|ἀκούω]]
-
[[0192|ἀκρασία]]
+
[[192|ἀκρασία]]
-
[[0193|ἀκράτης]]
+
[[193|ἀκράτης]]
-
[[0194|ἄκρατος]]
+
[[194|ἄκρατος]]
-
[[0195|ἀκρίβεια]]
+
[[195|ἀκρίβεια]]
-
[[0196|ἀκριβέστατος]]
+
[[196|ἀκριβέστατος]]
-
[[0197|ἀκριβέστερον]]
+
[[197|ἀκριβέστερον]]
-
[[0198|ἀκριβόω]]
+
[[198|ἀκριβόω]]
-
[[0199|ἀκριβῶς]]
+
[[199|ἀκριβῶς]]
-
[[0200|ἀκρίς]]
+
[[200|ἀκρίς]]
-
[[0201|ἀκροατήριον]]
+
[[201|ἀκροατήριον]]
-
[[0202|ἀκροατής]]
+
[[202|ἀκροατής]]
-
[[0203|ἀκροβυστία]]
+
[[203|ἀκροβυστία]]
-
[[0204|ἀκρογωνιαῖος]]
+
[[204|ἀκρογωνιαῖος]]
-
[[0205|ἀκροθίνιον]]
+
[[205|ἀκροθίνιον]]
-
[[0206|ἄκρον]]
+
[[206|ἄκρον]]
-
[[0207|Ἀκύλας]]
+
[[207|Ἀκύλας]]
-
[[0208|ἀκυρόω]]
+
[[208|ἀκυρόω]]
-
[[0209|ἀκωλύτως]]
+
[[209|ἀκωλύτως]]
-
[[0210|ἄκων]]
+
[[210|ἄκων]]
-
[[0211|ἀλάβαστρον]]
+
[[211|ἀλάβαστρον]]
-
[[0212|ἀλαζονεία]]
+
[[212|ἀλαζονεία]]
-
[[0213|ἀλαζών]]
+
[[213|ἀλαζών]]
-
[[0214|ἀλαλάζω]]
+
[[214|ἀλαλάζω]]
-
[[0215|ἀλάλητος]]
+
[[215|ἀλάλητος]]
-
[[0216|ἄλαλος]]
+
[[216|ἄλαλος]]
-
[[0217|ἅλας]]
+
[[217|ἅλας]]
-
[[0218|ἀλείφω]]
+
[[218|ἀλείφω]]
-
[[0219|ἀλεκτοροφωνία]]
+
[[219|ἀλεκτοροφωνία]]
-
[[0220|ἀλέκτωρ]]
+
[[220|ἀλέκτωρ]]
-
[[0221|Ἀλεξανδρεύς]]
+
[[221|Ἀλεξανδρεύς]]
-
[[0222|Ἀλεξανδρῖνος]]
+
[[222|Ἀλεξανδρῖνος]]
-
[[0223|Ἀλέξανδρος]]
+
[[223|Ἀλέξανδρος]]
-
[[0224|ἄλευρον]]
+
[[224|ἄλευρον]]
-
[[0225|ἀλήθεια]]
+
[[225|ἀλήθεια]]
-
[[0226|ἀληθεύω]]
+
[[226|ἀληθεύω]]
-
[[0227|ἀληθής]]
+
[[227|ἀληθής]]
-
[[0228|ἀληθινός]]
+
[[228|ἀληθινός]]
-
[[0229|ἀλήθω]]
+
[[229|ἀλήθω]]
-
[[0230|ἀληθῶς]]
+
[[230|ἀληθῶς]]
-
[[0231|ἁλιεύς]]
+
[[231|ἁλιεύς]]
-
[[0232|ἁλιεύω]]
+
[[232|ἁλιεύω]]
-
[[0233|ἁλίζω]]
+
[[233|ἁλίζω]]
-
[[0234|ἀλίσγεμα]]
+
[[234|ἀλίσγεμα]]
-
[[0235|ἀλλά]]
+
[[235|ἀλλά]]
-
[[0236|ἀλλάσσω]]
+
[[236|ἀλλάσσω]]
-
[[0237|ἀλλαχόθεν]]
+
[[237|ἀλλαχόθεν]]
-
[[0238|ἀλληγορέω]]
+
[[238|ἀλληγορέω]]
-
[[0239|ἀλληλούΐα]]
+
[[239|ἀλληλούΐα]]
-
[[0240|ἀλλήλων]]
+
[[240|ἀλλήλων]]
-
[[0241|ἀλλογενής]]
+
[[241|ἀλλογενής]]
-
[[0242|ἅλλομαι]]
+
[[242|ἅλλομαι]]
-
[[0243|ἄλλος]]
+
[[243|ἄλλος]]
-
[[0244|ἀλλοτριεπίσκοπος]]
+
[[244|ἀλλοτριεπίσκοπος]]
-
[[0245|ἀλλότριος]]
+
[[245|ἀλλότριος]]
-
[[0246|ἀλλόφυλος]]
+
[[246|ἀλλόφυλος]]
-
[[0247|ἄλλως]]
+
[[247|ἄλλως]]
-
[[0248|ἀλοάω]]
+
[[248|ἀλοάω]]
-
[[0249|ἄλογος]]
+
[[249|ἄλογος]]
-
[[0250|ἀλοή]]
+
[[250|ἀλοή]]
-
[[0251|ἅλς]]
+
[[251|ἅλς]]
-
[[0252|ἁλυκός]]
+
[[252|ἁλυκός]]
-
[[0253|ἀλυπότερος]]
+
[[253|ἀλυπότερος]]
-
[[0254|ἅλυσις]]
+
[[254|ἅλυσις]]
-
[[0255|ἀλυσιτελής]]
+
[[255|ἀλυσιτελής]]
-
[[0256|Ἀλφαῖος]]
+
[[256|Ἀλφαῖος]]
-
[[0257|ἅλων]]
+
[[257|ἅλων]]
-
[[0258|ἀλώπηξ]]
+
[[258|ἀλώπηξ]]
-
[[0259|ἅλωσις]]
+
[[259|ἅλωσις]]
-
[[0260|ἅμα]]
+
[[260|ἅμα]]
-
[[0261|ἀμαθής]]
+
[[261|ἀμαθής]]
-
[[0262|ἀμαράντινος]]
+
[[262|ἀμαράντινος]]
-
[[0263|ἀμάραντος]]
+
[[263|ἀμάραντος]]
-
[[0264|ἁμαρτάνω]]
+
[[264|ἁμαρτάνω]]
-
[[0265|ἁμάρτημα]]
+
[[265|ἁμάρτημα]]
-
[[0266|ἁμαρτία]]
+
[[266|ἁμαρτία]]
-
[[0267|ἀμάρτυρος]]
+
[[267|ἀμάρτυρος]]
-
[[0268|ἁμαρτωλός]]
+
[[268|ἁμαρτωλός]]
-
[[0269|ἄμαχος]]
+
[[269|ἄμαχος]]
-
[[0270|ἀμάω]]
+
[[270|ἀμάω]]
-
[[0271|ἀμέθυστος]]
+
[[271|ἀμέθυστος]]
-
[[0272|ἀμελέω]]
+
[[272|ἀμελέω]]
-
[[0273|ἄμεμπτος]]
+
[[273|ἄμεμπτος]]
-
[[0274|ἀμέμπτως]]
+
[[274|ἀμέμπτως]]
-
[[0275|ἀμέριμνος]]
+
[[275|ἀμέριμνος]]
-
[[0276|ἀμετάθετος]]
+
[[276|ἀμετάθετος]]
-
[[0277|ἀμετακίνητος]]
+
[[277|ἀμετακίνητος]]
-
[[0278|ἀμεταμέλητος]]
+
[[278|ἀμεταμέλητος]]
-
[[0279|ἀμετανόητος]]
+
[[279|ἀμετανόητος]]
-
[[0280|ἄμετρος]]
+
[[280|ἄμετρος]]
-
[[0281|ἀμήν]]
+
[[281|ἀμήν]]
-
[[0282|ἀμήτωρ]]
+
[[282|ἀμήτωρ]]
-
[[0283|ἀμίαντος]]
+
[[283|ἀμίαντος]]
-
[[0284|Ἀμιναδάβ]]
+
[[284|Ἀμιναδάβ]]
-
[[0285|ἄμμος]]
+
[[285|ἄμμος]]
-
[[0286|ἀμνός]]
+
[[286|ἀμνός]]
-
[[0287|ἀμοιβή]]
+
[[287|ἀμοιβή]]
-
[[0288|ἄμπελος]]
+
[[288|ἄμπελος]]
-
[[0289|ἀμπελουργός]]
+
[[289|ἀμπελουργός]]
-
[[0290|ἀμπελών]]
+
[[290|ἀμπελών]]
-
[[0291|Ἀμπλίας]]
+
[[291|Ἀμπλίας]]
-
[[0292|ἀμύνομαι]]
+
[[292|ἀμύνομαι]]
-
[[0293|ἀμφίβληστρον]]
+
[[293|ἀμφίβληστρον]]
-
[[0294|ἀμφιέννυμι]]
+
[[294|ἀμφιέννυμι]]
-
[[0295|Ἀμφίπολις]]
+
[[295|Ἀμφίπολις]]
-
[[0296|ἄμφοδον]]
+
[[296|ἄμφοδον]]
-
[[0297|ἀμφότερος]]
+
[[297|ἀμφότερος]]
-
[[0298|ἀμώμητος]]
+
[[298|ἀμώμητος]]
-
[[0299|ἄμωμος]]
+
[[299|ἄμωμος]]
-
[[0300|Ἀμών]]
+
[[300|Ἀμών]]
-
[[0301|Ἀμώς]]
+
[[301|Ἀμώς]]
-
[[0302|ἄν]]
+
[[302|ἄν]]
-
[[0303|ἀνά]]
+
[[303|ἀνά]]
-
[[0304|ἀναβαθμός]]
+
[[304|ἀναβαθμός]]
-
[[0305|ἀναβαίνω]]
+
[[305|ἀναβαίνω]]
-
[[0306|ἀναβάλλομαι]]
+
[[306|ἀναβάλλομαι]]
-
[[0307|ἀναβιβάζω]]
+
[[307|ἀναβιβάζω]]
-
[[0308|ἀναβλέπω]]
+
[[308|ἀναβλέπω]]
-
[[0309|ἀνάβλεψις]]
+
[[309|ἀνάβλεψις]]
-
[[0310|ἀναβοάω]]
+
[[310|ἀναβοάω]]
-
[[0311|ἀναβολή]]
+
[[311|ἀναβολή]]
-
[[0312|ἀναγγέλλω]]
+
[[312|ἀναγγέλλω]]
-
[[0313|ἀναγεννάω]]
+
[[313|ἀναγεννάω]]
-
[[0314|ἀναγινώσκω]]
+
[[314|ἀναγινώσκω]]
-
[[0315|ἀναγκάζω]]
+
[[315|ἀναγκάζω]]
-
[[0316|ἀναγκαῖος]]
+
[[316|ἀναγκαῖος]]
-
[[0317|ἀναγκαστῶς]]
+
[[317|ἀναγκαστῶς]]
-
[[0318|ἀναγκή]]
+
[[318|ἀναγκή]]
-
[[0319|ἀναγνωρίζομαι]]
+
[[319|ἀναγνωρίζομαι]]
-
[[0320|ἀνάγνωσις]]
+
[[320|ἀνάγνωσις]]
-
[[0321|ἀνάγω]]
+
[[321|ἀνάγω]]
-
[[0322|ἀναδείκνυμι]]
+
[[322|ἀναδείκνυμι]]
-
[[0323|ἀνάδειξις]]
+
[[323|ἀνάδειξις]]
-
[[0324|ἀναδέχομαι]]
+
[[324|ἀναδέχομαι]]
-
[[0325|ἀναδίδωμι]]
+
[[325|ἀναδίδωμι]]
-
[[0326|ἀναζάω]]
+
[[326|ἀναζάω]]
-
[[0327|ἀναζητέω]]
+
[[327|ἀναζητέω]]
-
[[0328|ἀναζώννυμι]]
+
[[328|ἀναζώννυμι]]
-
[[0329|ἀναζωπυρέω]]
+
[[329|ἀναζωπυρέω]]
-
[[0330|ἀναθάλλω]]
+
[[330|ἀναθάλλω]]
-
[[0331|ἀνάθεμα]]
+
[[331|ἀνάθεμα]]
-
[[0332|ἀναθεματίζω]]
+
[[332|ἀναθεματίζω]]
-
[[0333|ἀναθεωρέω]]
+
[[333|ἀναθεωρέω]]
-
[[0334|ἀνάθημα]]
+
[[334|ἀνάθημα]]
-
[[0335|ἀναίδεια]]
+
[[335|ἀναίδεια]]
-
[[0336|ἀναίρεσις]]
+
[[336|ἀναίρεσις]]
-
[[0337|ἀναιρέω]]
+
[[337|ἀναιρέω]]
-
[[0338|ἀναίτιος]]
+
[[338|ἀναίτιος]]
-
[[0339|ἀνακαθίζω]]
+
[[339|ἀνακαθίζω]]
-
[[0340|ἀνακαινίζω]]
+
[[340|ἀνακαινίζω]]
-
[[0341|ἀνακαινόω]]
+
[[341|ἀνακαινόω]]
-
[[0342|ἀνακαίνωσις]]
+
[[342|ἀνακαίνωσις]]
-
[[0343|ἀνακαλύπτω]]
+
[[343|ἀνακαλύπτω]]
-
[[0344|ἀνακάμπτω]]
+
[[344|ἀνακάμπτω]]
-
[[0345|ἀνακεῖμαι]]
+
[[345|ἀνακεῖμαι]]
-
[[0346|ἀνακεφαλαίομαι]]
+
[[346|ἀνακεφαλαίομαι]]
-
[[0347|ἀνακλίνω]]
+
[[347|ἀνακλίνω]]
-
[[0348|ἀνακόπτω]]
+
[[348|ἀνακόπτω]]
-
[[0349|ἀνακράζω]]
+
[[349|ἀνακράζω]]
-
[[0350|ἀνακρίνω]]
+
[[350|ἀνακρίνω]]
-
[[0351|ἀνάκρισις]]
+
[[351|ἀνάκρισις]]
-
[[0352|ἀνακύπτω]]
+
[[352|ἀνακύπτω]]
-
[[0353|ἀναλαμβάνω]]
+
[[353|ἀναλαμβάνω]]
-
[[0354|ἀνάληψις]]
+
[[354|ἀνάληψις]]
-
[[0355|ἀναλίσκω]]
+
[[355|ἀναλίσκω]]
-
[[0356|ἀναλογία]]
+
[[356|ἀναλογία]]
-
[[0357|ἀναλογίζομαι]]
+
[[357|ἀναλογίζομαι]]
-
[[0358|ἄναλος]]
+
[[358|ἄναλος]]
-
[[0359|ἀνάλυσις]]
+
[[359|ἀνάλυσις]]
-
[[0360|ἀναλύω]]
+
[[360|ἀναλύω]]
-
[[0361|ἀναμάρτητος]]
+
[[361|ἀναμάρτητος]]
-
[[0362|ἀναμένω]]
+
[[362|ἀναμένω]]
-
[[0363|ἀναμιμνήσκω]]
+
[[363|ἀναμιμνήσκω]]
-
[[0364|ἀνάμνησις]]
+
[[364|ἀνάμνησις]]
-
[[0365|ἀνανεόω]]
+
[[365|ἀνανεόω]]
-
[[0366|ἀνανήφω]]
+
[[366|ἀνανήφω]]
-
[[0367|Ἀνανίας]]
+
[[367|Ἀνανίας]]
-
[[0368|ἀναντίῤῥητος]]
+
[[368|ἀναντίῤῥητος]]
-
[[0369|ἀναντιῤῥήτως]]
+
[[369|ἀναντιῤῥήτως]]
-
[[0370|ἀνάξιος]]
+
[[370|ἀνάξιος]]
-
[[0371|ἀναξίως]]
+
[[371|ἀναξίως]]
-
[[0372|ἀνάπαυσις]]
+
[[372|ἀνάπαυσις]]
-
[[0373|ἀναπαύω]]
+
[[373|ἀναπαύω]]
-
[[0374|ἀναπείθω]]
+
[[374|ἀναπείθω]]
-
[[0375|ἀναπέμπω]]
+
[[375|ἀναπέμπω]]
-
[[0376|ἀνάπηρος]]
+
[[376|ἀνάπηρος]]
-
[[0377|ἀναπίπτω]]
+
[[377|ἀναπίπτω]]
-
[[0378|ἀναπληρόω]]
+
[[378|ἀναπληρόω]]
-
[[0379|ἀναπολόγητος]]
+
[[379|ἀναπολόγητος]]
-
[[0380|ἀναπτύσσω]]
+
[[380|ἀναπτύσσω]]
-
[[0381|ἀνάπτω]]
+
[[381|ἀνάπτω]]
-
[[0382|ἀναρίθμητος]]
+
[[382|ἀναρίθμητος]]
-
[[0383|ἀνασείω]]
+
[[383|ἀνασείω]]
-
[[0384|ἀνασκευάζω]]
+
[[384|ἀνασκευάζω]]
-
[[0385|ἀνασπάω]]
+
[[385|ἀνασπάω]]
-
[[0386|ἀνάστασις]]
+
[[386|ἀνάστασις]]
-
[[0387|ἀναστατόω]]
+
[[387|ἀναστατόω]]
-
[[0388|ἀνασταυρόω]]
+
[[388|ἀνασταυρόω]]
-
[[0389|ἀναστενάζω]]
+
[[389|ἀναστενάζω]]
-
[[0390|ἀναστρέφω]]
+
[[390|ἀναστρέφω]]
-
[[0391|ἀναστροφή]]
+
[[391|ἀναστροφή]]
-
[[0392|ἀνατάσσομαι]]
+
[[392|ἀνατάσσομαι]]
-
[[0393|ἀνατέλλω]]
+
[[393|ἀνατέλλω]]
-
[[0394|ἀνατίθεμαι]]
+
[[394|ἀνατίθεμαι]]
-
[[0395|ἀνατολή]]
+
[[395|ἀνατολή]]
-
[[0396|ἀνατρέπω]]
+
[[396|ἀνατρέπω]]
-
[[0397|ἀνατρέφω]]
+
[[397|ἀνατρέφω]]
-
[[0398|ἀναφαίνω]]
+
[[398|ἀναφαίνω]]
-
[[0399|ἀναφέρω]]
+
[[399|ἀναφέρω]]
-
[[0400|ἀναφωνέω]]
+
[[400|ἀναφωνέω]]
-
[[0401|ἀνάχυσις]]
+
[[401|ἀνάχυσις]]
-
[[0402|ἀναχωρέω]]
+
[[402|ἀναχωρέω]]
-
[[0403|ἀνάψυξις]]
+
[[403|ἀνάψυξις]]
-
[[0404|ἀναψύχω]]
+
[[404|ἀναψύχω]]
-
[[0405|ἀνδραποδιστής]]
+
[[405|ἀνδραποδιστής]]
-
[[0406|Ἀνδρέας]]
+
[[406|Ἀνδρέας]]
-
[[0407|ἀνδρίζομαι]]
+
[[407|ἀνδρίζομαι]]
-
[[0408|Ἀνδρόνικος]]
+
[[408|Ἀνδρόνικος]]
-
[[0409|ἀνδροφόνος]]
+
[[409|ἀνδροφόνος]]
-
[[0410|ἀνέγκλητος]]
+
[[410|ἀνέγκλητος]]
-
[[0411|ἀνεκδιήγητος]]
+
[[411|ἀνεκδιήγητος]]
-
[[0412|ἀνεκλάλητος]]
+
[[412|ἀνεκλάλητος]]
-
[[0413|ἀνέκλειπτος]]
+
[[413|ἀνέκλειπτος]]
-
[[0414|ἀνεκτότερος]]
+
[[414|ἀνεκτότερος]]
-
[[0415|ἀνελεήμων]]
+
[[415|ἀνελεήμων]]
-
[[0416|ἀνεμίζω]]
+
[[416|ἀνεμίζω]]
-
[[0417|ἄνεμος]]
+
[[417|ἄνεμος]]
-
[[0418|ἀνένδεκτος]]
+
[[418|ἀνένδεκτος]]
-
[[0419|ἀνεξερεύνητος]]
+
[[419|ἀνεξερεύνητος]]
-
[[0420|ἀνεξίκακος]]
+
[[420|ἀνεξίκακος]]
-
[[0421|ἀνεξιχνίαστος]]
+
[[421|ἀνεξιχνίαστος]]
-
[[0422|ἀνεπαίσχυντος]]
+
[[422|ἀνεπαίσχυντος]]
-
[[0423|ἀνεπίληπτος]]
+
[[423|ἀνεπίληπτος]]
-
[[0424|ἀνέρχομαι]]
+
[[424|ἀνέρχομαι]]
-
[[0425|ἄνεσις]]
+
[[425|ἄνεσις]]
-
[[0426|ἀνετάζω]]
+
[[426|ἀνετάζω]]
-
[[0427|ἄνευ]]
+
[[427|ἄνευ]]
-
[[0428|ἀνεύθετος]]
+
[[428|ἀνεύθετος]]
-
[[0429|ἀνευρίσκω]]
+
[[429|ἀνευρίσκω]]
-
[[0430|ἀνέχομαι]]
+
[[430|ἀνέχομαι]]
-
[[0431|ἀνέψιος]]
+
[[431|ἀνέψιος]]
-
[[0432|ἄνηθον]]
+
[[432|ἄνηθον]]
-
[[0433|ἀνήκω]]
+
[[433|ἀνήκω]]
-
[[0434|ἀνήμερος]]
+
[[434|ἀνήμερος]]
-
[[0435|ἀνήρ]]
+
[[435|ἀνήρ]]
-
[[0436|ἀνθίστημι]]
+
[[436|ἀνθίστημι]]
-
[[0437|ἀνθομολογέομαι]]
+
[[437|ἀνθομολογέομαι]]
-
[[0438|ἄνθος]]
+
[[438|ἄνθος]]
-
[[0439|ἀνθρακιά]]
+
[[439|ἀνθρακιά]]
-
[[0440|ἄνθραξ]]
+
[[440|ἄνθραξ]]
-
[[0441|ἀνθρωπάρεσκος]]
+
[[441|ἀνθρωπάρεσκος]]
-
[[0442|ἀνθρώπινος]]
+
[[442|ἀνθρώπινος]]
-
[[0443|ἀνθρωποκτόνος]]
+
[[443|ἀνθρωποκτόνος]]
-
[[0444|ἄνθρωπος]]
+
[[444|ἄνθρωπος]]
-
[[0445|ἀνθυπατεύω]]
+
[[445|ἀνθυπατεύω]]
-
[[0446|ἀνθύπατος]]
+
[[446|ἀνθύπατος]]
-
[[0447|ἀνίημι]]
+
[[447|ἀνίημι]]
-
[[0448|ἀνίλεως]]
+
[[448|ἀνίλεως]]
-
[[0449|ἄνιπτος]]
+
[[449|ἄνιπτος]]
-
[[0450|ἀνίστημι]]
+
[[450|ἀνίστημι]]
-
[[0451|Ἄννα]]
+
[[451|Ἄννα]]
-
[[0452|Ἄννας]]
+
[[452|Ἄννας]]
-
[[0453|ἀνόητος]]
+
[[453|ἀνόητος]]
-
[[0454|ἄνοια]]
+
[[454|ἄνοια]]
-
[[0455|ἀνοίγω]]
+
[[455|ἀνοίγω]]
-
[[0456|ἀνοικοδομέω]]
+
[[456|ἀνοικοδομέω]]
-
[[0457|ἄνοιξις]]
+
[[457|ἄνοιξις]]
-
[[0458|ἀνομία]]
+
[[458|ἀνομία]]
-
[[0459|ἄνομος]]
+
[[459|ἄνομος]]
-
[[0460|ἀνόμως]]
+
[[460|ἀνόμως]]
-
[[0461|ἀνορθόω]]
+
[[461|ἀνορθόω]]
-
[[0462|ἀνόσιος]]
+
[[462|ἀνόσιος]]
-
[[0463|ἀνοχή]]
+
[[463|ἀνοχή]]
-
[[0464|ἀνταγωνίζομαι]]
+
[[464|ἀνταγωνίζομαι]]
-
[[0465|ἀντάλλαγμα]]
+
[[465|ἀντάλλαγμα]]
-
[[0466|ἀνταναπληρόω]]
+
[[466|ἀνταναπληρόω]]
-
[[0467|ἀνταποδίδωμι]]
+
[[467|ἀνταποδίδωμι]]
-
[[0468|ἀνταπόδομα]]
+
[[468|ἀνταπόδομα]]
-
[[0469|ἀνταπόδοσις]]
+
[[469|ἀνταπόδοσις]]
-
[[0470|ἀνταποκρίνομαι]]
+
[[470|ἀνταποκρίνομαι]]
-
[[0471|ἀντέπω]]
+
[[471|ἀντέπω]]
-
[[0472|ἀντέχομαι]]
+
[[472|ἀντέχομαι]]
-
[[0473|ἀντί]]
+
[[473|ἀντί]]
-
[[0474|ἀντιβάλλω]]
+
[[474|ἀντιβάλλω]]
-
[[0475|ἀντιδιατίθεμαι]]
+
[[475|ἀντιδιατίθεμαι]]
-
[[0476|ἀντίδικος]]
+
[[476|ἀντίδικος]]
-
[[0477|ἀντίθεσις]]
+
[[477|ἀντίθεσις]]
-
[[0478|ἀντικαθίστημι]]
+
[[478|ἀντικαθίστημι]]
-
[[0479|ἀντικαλέω]]
+
[[479|ἀντικαλέω]]
-
[[0480|ἀντίκειμαι]]
+
[[480|ἀντίκειμαι]]
-
[[0481|ἀντικρύ]]
+
[[481|ἀντικρύ]]
-
[[0482|ἀντιλαμβάνομαι]]
+
[[482|ἀντιλαμβάνομαι]]
-
[[0483|ἀντίλεγω]]
+
[[483|ἀντίλεγω]]
-
[[0484|ἀντίληψις]]
+
[[484|ἀντίληψις]]
-
[[0485|ἀντιλογία]]
+
[[485|ἀντιλογία]]
-
[[0486|ἀντιλοιδορέω]]
+
[[486|ἀντιλοιδορέω]]
-
[[0487|ἀντίλυτρον]]
+
[[487|ἀντίλυτρον]]
-
[[0488|ἀντιμετρέω]]
+
[[488|ἀντιμετρέω]]
-
[[0489|ἀντιμισθία]]
+
[[489|ἀντιμισθία]]
-
[[0490|Ἀντιόχεια]]
+
[[490|Ἀντιόχεια]]
-
[[0491|Ἀντιοχεύς]]
+
[[491|Ἀντιοχεύς]]
-
[[0492|ἀντιπαρέρχομαι]]
+
[[492|ἀντιπαρέρχομαι]]
-
[[0493|Ἀντίπας]]
+
[[493|Ἀντίπας]]
-
[[0494|Ἀντιπατρίς]]
+
[[494|Ἀντιπατρίς]]
-
[[0495|ἀντιπέραν]]
+
[[495|ἀντιπέραν]]
-
[[0496|ἀντιπίπτω]]
+
[[496|ἀντιπίπτω]]
-
[[0497|ἀντιστρατεύομαι]]
+
[[497|ἀντιστρατεύομαι]]
-
[[0498|ἀντιτάσσομαι]]
+
[[498|ἀντιτάσσομαι]]
-
[[0499|ἀντίτυπον]]
+
[[499|ἀντίτυπον]]
-
[[0500|ἀντίχριστος]]
+
[[500|ἀντίχριστος]]
-
[[0501|ἀντλέω]]
+
[[501|ἀντλέω]]
-
[[0502|ἄντλημα]]
+
[[502|ἄντλημα]]
-
[[0503|ἀντοφθαλμέω]]
+
[[503|ἀντοφθαλμέω]]
-
[[0504|ἄνυδρος]]
+
[[504|ἄνυδρος]]
-
[[0505|ἀνυπόκριτος]]
+
[[505|ἀνυπόκριτος]]
-
[[0506|ἀνυπότακτος]]
+
[[506|ἀνυπότακτος]]
-
[[0507|ἄνω]]
+
[[507|ἄνω]]
-
[[0508|ἀνώγεον]]
+
[[508|ἀνώγεον]]
-
[[0509|ἄνωθεν]]
+
[[509|ἄνωθεν]]
-
[[0510|ἀνωτερικός]]
+
[[510|ἀνωτερικός]]
-
[[0511|ἀνώτερος]]
+
[[511|ἀνώτερος]]
-
[[0512|ἀνωφέλες]]
+
[[512|ἀνωφέλες]]
-
[[0513|ἀξίνη]]
+
[[513|ἀξίνη]]
-
[[0514|ἄξιος]]
+
[[514|ἄξιος]]
-
[[0515|ἀξιόω]]
+
[[515|ἀξιόω]]
-
[[0516|ἀξίως]]
+
[[516|ἀξίως]]
-
[[0517|ἀόρατος]]
+
[[517|ἀόρατος]]
-
[[0518|ἀπαγγέλλω]]
+
[[518|ἀπαγγέλλω]]
-
[[0519|ἀπάγχομαι]]
+
[[519|ἀπάγχομαι]]
-
[[0520|ἀπάγω]]
+
[[520|ἀπάγω]]
-
[[0521|ἀπαίδευτος]]
+
[[521|ἀπαίδευτος]]
-
[[0522|ἀπαίρω]]
+
[[522|ἀπαίρω]]
-
[[0523|ἀπαιτέω]]
+
[[523|ἀπαιτέω]]
-
[[0524|ἀπαλγέω]]
+
[[524|ἀπαλγέω]]
-
[[0525|ἀπαλλάσσω]]
+
[[525|ἀπαλλάσσω]]
-
[[0526|ἀπαλλοτριόω]]
+
[[526|ἀπαλλοτριόω]]
-
[[0527|ἀπαλός]]
+
[[527|ἀπαλός]]
-
[[0528|ἀπαντάω]]
+
[[528|ἀπαντάω]]
-
[[0529|ἀπάντησις]]
+
[[529|ἀπάντησις]]
-
[[0530|ἅπαξ]]
+
[[530|ἅπαξ]]
-
[[0531|ἀπαράβατος]]
+
[[531|ἀπαράβατος]]
-
[[0532|ἀπαρασκεύαστος]]
+
[[532|ἀπαρασκεύαστος]]
-
[[0533|ἀπαρνέομαι]]
+
[[533|ἀπαρνέομαι]]
-
[[0534|ἀπάρτι]]
+
[[534|ἀπάρτι]]
-
[[0535|ἀπαρτισμός]]
+
[[535|ἀπαρτισμός]]
-
[[0536|ἀπαρχή]]
+
[[536|ἀπαρχή]]
-
[[0537|ἅπας]]
+
[[537|ἅπας]]
-
[[0538|ἀπατάω]]
+
[[538|ἀπατάω]]
-
[[0539|ἀπάτη]]
+
[[539|ἀπάτη]]
-
[[0540|ἀπάτωρ]]
+
[[540|ἀπάτωρ]]
-
[[0541|ἀπαύγασμα]]
+
[[541|ἀπαύγασμα]]
-
[[0542|ἀπείδω]]
+
[[542|ἀπείδω]]
-
[[0543|ἀπείθεια]]
+
[[543|ἀπείθεια]]
-
[[0544|ἀπειθέω]]
+
[[544|ἀπειθέω]]
-
[[0545|ἀπειθής]]
+
[[545|ἀπειθής]]
-
[[0546|ἀπειλέω]]
+
[[546|ἀπειλέω]]
-
[[0547|ἀπειλή]]
+
[[547|ἀπειλή]]
-
[[0548|ἄπειμι]]
+
[[548|ἄπειμι]]
-
[[0549|ἄπειμι]]
+
[[549|ἄπειμι]]
-
[[0550|ἀπειπόμην]]
+
[[550|ἀπειπόμην]]
-
[[0551|ἀπείραστος]]
+
[[551|ἀπείραστος]]
-
[[0552|ἄπειρος]]
+
[[552|ἄπειρος]]
-
[[0553|ἀπεκδέχομαι]]
+
[[553|ἀπεκδέχομαι]]
-
[[0554|ἀπεκδύομαι]]
+
[[554|ἀπεκδύομαι]]
-
[[0555|ἀπέκδυσις]]
+
[[555|ἀπέκδυσις]]
-
[[0556|ἀπελαύνω]]
+
[[556|ἀπελαύνω]]
-
[[0557|ἀπελεγμός]]
+
[[557|ἀπελεγμός]]
-
[[0558|ἀπελεύθερος]]
+
[[558|ἀπελεύθερος]]
-
[[0559|Ἀπελλῆς]]
+
[[559|Ἀπελλῆς]]
-
[[0560|ἀπελπίζω]]
+
[[560|ἀπελπίζω]]
-
[[0561|ἀπέναντι]]
+
[[561|ἀπέναντι]]
-
[[0562|ἀπέραντος]]
+
[[562|ἀπέραντος]]
-
[[0563|ἀπερισπάστως]]
+
[[563|ἀπερισπάστως]]
-
[[0564|ἀπερίτμητος]]
+
[[564|ἀπερίτμητος]]
-
[[0565|ἀπέρχομαι]]
+
[[565|ἀπέρχομαι]]
-
[[0566|ἀπέχει]]
+
[[566|ἀπέχει]]
-
[[0567|ἀπέχομαι]]
+
[[567|ἀπέχομαι]]
-
[[0568|ἀπέχω]]
+
[[568|ἀπέχω]]
-
[[0569|ἀπιστέω]]
+
[[569|ἀπιστέω]]
-
[[0570|ἀπιστία]]
+
[[570|ἀπιστία]]
-
[[0571|ἄπιστος]]
+
[[571|ἄπιστος]]
-
[[0572|ἁπλότης]]
+
[[572|ἁπλότης]]
-
[[0573|ἁπλοῦς]]
+
[[573|ἁπλοῦς]]
-
[[0574|ἁπλῶς]]
+
[[574|ἁπλῶς]]
-
[[0575|ἀπό]]
+
[[575|ἀπό]]
-
[[0576|ἀποβαίνω]]
+
[[576|ἀποβαίνω]]
-
[[0577|ἀποβάλλω]]
+
[[577|ἀποβάλλω]]
-
[[0578|ἀποβλέπω]]
+
[[578|ἀποβλέπω]]
-
[[0579|ἀπόβλητος]]
+
[[579|ἀπόβλητος]]
-
[[0580|ἀποβολή]]
+
[[580|ἀποβολή]]
-
[[0581|ἀπογενόμενος]]
+
[[581|ἀπογενόμενος]]
-
[[0582|ἀπογραφή]]
+
[[582|ἀπογραφή]]
-
[[0583|ἀπογράφω]]
+
[[583|ἀπογράφω]]
-
[[0584|ἀποδείκνυμι]]
+
[[584|ἀποδείκνυμι]]
-
[[0585|ἀπόδειξις]]
+
[[585|ἀπόδειξις]]
-
[[0586|ἀποδεκατόω]]
+
[[586|ἀποδεκατόω]]
-
[[0587|ἀπόδεκτος]]
+
[[587|ἀπόδεκτος]]
-
[[0588|ἀποδέχομαι]]
+
[[588|ἀποδέχομαι]]
-
[[0589|ἀποδημέω]]
+
[[589|ἀποδημέω]]
-
[[0590|ἀπόδημος]]
+
[[590|ἀπόδημος]]
-
[[0591|ἀποδίδωμι]]
+
[[591|ἀποδίδωμι]]
-
[[0592|ἀποδιορίζω]]
+
[[592|ἀποδιορίζω]]
-
[[0593|ἀποδοκιμάζω]]
+
[[593|ἀποδοκιμάζω]]
-
[[0594|ἀποδοχή]]
+
[[594|ἀποδοχή]]
-
[[0595|ἀπόθεσις]]
+
[[595|ἀπόθεσις]]
-
[[0596|ἀποθήκη]]
+
[[596|ἀποθήκη]]
-
[[0597|ἀποθησαυρίζω]]
+
[[597|ἀποθησαυρίζω]]
-
[[0598|ἀποθλίβω]]
+
[[598|ἀποθλίβω]]
-
[[0599|ἀποθνήσκω]]
+
[[599|ἀποθνήσκω]]
-
[[0600|ἀποκαθίστημι]]
+
[[600|ἀποκαθίστημι]]
-
[[0601|ἀποκαλύπτω]]
+
[[601|ἀποκαλύπτω]]
-
[[0602|ἀποκάλυψις]]
+
[[602|ἀποκάλυψις]]
-
[[0603|ἀποκαραδοκία]]
+
[[603|ἀποκαραδοκία]]
-
[[0604|ἀποκαταλλάσσω]]
+
[[604|ἀποκαταλλάσσω]]
-
[[0605|ἀποκατάστασις]]
+
[[605|ἀποκατάστασις]]
-
[[0606|ἀπόκειμαι]]
+
[[606|ἀπόκειμαι]]
-
[[0607|ἀποκεφαλίζω]]
+
[[607|ἀποκεφαλίζω]]
-
[[0608|ἀποκλείω]]
+
[[608|ἀποκλείω]]
-
[[0609|ἀποκόπτω]]
+
[[609|ἀποκόπτω]]
-
[[0610|ἀπόκριμα]]
+
[[610|ἀπόκριμα]]
-
[[0611|ἀποκρίνομαι]]
+
[[611|ἀποκρίνομαι]]
-
[[0612|ἀπόκρισις]]
+
[[612|ἀπόκρισις]]
-
[[0613|ἀποκρύπτω]]
+
[[613|ἀποκρύπτω]]
-
[[0614|ἀπόκρυφος]]
+
[[614|ἀπόκρυφος]]
-
[[0615|ἀποκτείνω]]
+
[[615|ἀποκτείνω]]
-
[[0616|ἀποκυέω]]
+
[[616|ἀποκυέω]]
-
[[0617|ἀποκυλίω]]
+
[[617|ἀποκυλίω]]
-
[[0618|ἀπολαμβάνω]]
+
[[618|ἀπολαμβάνω]]
-
[[0619|ἀπόλαυσις]]
+
[[619|ἀπόλαυσις]]
-
[[0620|ἀπολείπω]]
+
[[620|ἀπολείπω]]
-
[[0621|ἀπολείχω]]
+
[[621|ἀπολείχω]]
-
[[0622|ἀπόλλυμι]]
+
[[622|ἀπόλλυμι]]
-
[[0623|Ἀπολλύων]]
+
[[623|Ἀπολλύων]]
-
[[0624|Ἀπολλωνία]]
+
[[624|Ἀπολλωνία]]
-
[[0625|Ἀπολλώς]]
+
[[625|Ἀπολλώς]]
-
[[0626|ἀπολογέομαι]]
+
[[626|ἀπολογέομαι]]
-
[[0627|ἀπολογία]]
+
[[627|ἀπολογία]]
-
[[0628|ἀπολούω]]
+
[[628|ἀπολούω]]
-
[[0629|ἀπολύτρωσις]]
+
[[629|ἀπολύτρωσις]]
-
[[0630|ἀπολύω]]
+
[[630|ἀπολύω]]
-
[[0631|ἀπομάσσομαι]]
+
[[631|ἀπομάσσομαι]]
-
[[0632|ἀπονέμω]]
+
[[632|ἀπονέμω]]
-
[[0633|ἀπονίπτω]]
+
[[633|ἀπονίπτω]]
-
[[0634|ἀποπίπτω]]
+
[[634|ἀποπίπτω]]
-
[[0635|ἀποπλανάω]]
+
[[635|ἀποπλανάω]]
-
[[0636|ἀποπλέω]]
+
[[636|ἀποπλέω]]
-
[[0637|ἀποπλύνω]]
+
[[637|ἀποπλύνω]]
-
[[0638|ἀποπνίγω]]
+
[[638|ἀποπνίγω]]
-
[[0639|ἀπορέω]]
+
[[639|ἀπορέω]]
-
[[0640|ἀπορία]]
+
[[640|ἀπορία]]
-
[[0641|ἀποῤῥίπτω]]
+
[[641|ἀποῤῥίπτω]]
-
[[0642|ἀπορφανίζω]]
+
[[642|ἀπορφανίζω]]
-
[[0643|ἀποσκευάζω]]
+
[[643|ἀποσκευάζω]]
-
[[0644|ἀποσκίασμα]]
+
[[644|ἀποσκίασμα]]
-
[[0645|ἀποσπάω]]
+
[[645|ἀποσπάω]]
-
[[0646|ἀποστασία]]
+
[[646|ἀποστασία]]
-
[[0647|ἀποστάσιον]]
+
[[647|ἀποστάσιον]]
-
[[0648|ἀποστεγάζω]]
+
[[648|ἀποστεγάζω]]
-
[[0649|ἀποστέλλω]]
+
[[649|ἀποστέλλω]]
-
[[0650|ἀποστερέω]]
+
[[650|ἀποστερέω]]
-
[[0651|ἀποστολή]]
+
[[651|ἀποστολή]]
-
[[0652|ἀπόστολος]]
+
[[652|ἀπόστολος]]
-
[[0653|ἀποστοματίζω]]
+
[[653|ἀποστοματίζω]]
-
[[0654|ἀποστρέφω]]
+
[[654|ἀποστρέφω]]
-
[[0655|ἀποστυγέω]]
+
[[655|ἀποστυγέω]]
-
[[0656|ἀποσυνάγωγος]]
+
[[656|ἀποσυνάγωγος]]
-
[[0657|ἀποτάσσομαι]]
+
[[657|ἀποτάσσομαι]]
-
[[0658|ἀποτελέω]]
+
[[658|ἀποτελέω]]
-
[[0659|ἀποτίθημι]]
+
[[659|ἀποτίθημι]]
-
[[0660|ἀποτινάσσω]]
+
[[660|ἀποτινάσσω]]
-
[[0661|ἀποτίνω]]
+
[[661|ἀποτίνω]]
-
[[0662|ἀποτολμάω]]
+
[[662|ἀποτολμάω]]
-
[[0663|ἀποτομία]]
+
[[663|ἀποτομία]]
-
[[0664|ἀποτόμως]]
+
[[664|ἀποτόμως]]
-
[[0665|ἀποτρέπω]]
+
[[665|ἀποτρέπω]]
-
[[0666|ἀπουσία]]
+
[[666|ἀπουσία]]
-
[[0667|ἀποφέρω]]
+
[[667|ἀποφέρω]]
-
[[0668|ἀποφεύγω]]
+
[[668|ἀποφεύγω]]
-
[[0669|ἀποφθέγγομαι]]
+
[[669|ἀποφθέγγομαι]]
-
[[0670|ἀποφορτίζομαι]]
+
[[670|ἀποφορτίζομαι]]
-
[[0671|ἀπόχρησις]]
+
[[671|ἀπόχρησις]]
-
[[0672|ἀποχωρέω]]
+
[[672|ἀποχωρέω]]
-
[[0673|ἀποχωρίζω]]
+
[[673|ἀποχωρίζω]]
-
[[0674|ἀποψύχω]]
+
[[674|ἀποψύχω]]
-
[[0675|Ἄππιος]]
+
[[675|Ἄππιος]]
-
[[0676|ἀπρόσιτος]]
+
[[676|ἀπρόσιτος]]
-
[[0677|ἀπρόσκοπος]]
+
[[677|ἀπρόσκοπος]]
-
[[0678|ἀπροσωπολήπτως]]
+
[[678|ἀπροσωπολήπτως]]
-
[[0679|ἄπταιστος]]
+
[[679|ἄπταιστος]]
-
[[0680|ἅπτομαι]]
+
[[680|ἅπτομαι]]
-
[[0681|ἅπτω]]
+
[[681|ἅπτω]]
-
[[0682|Ἀπφία]]
+
[[682|Ἀπφία]]
-
[[0683|ἀπωθέομαι, ἀπώομαι]]
+
[[683|ἀπωθέομαι, ἀπώομαι]]
-
[[0684|ἀπώλεια]]
+
[[684|ἀπώλεια]]
-
[[0685|ἀρά]]
+
[[685|ἀρά]]
-
[[0686|ἄρα]]
+
[[686|ἄρα]]
-
[[0687|ἆρα]]
+
[[687|ἆρα]]
-
[[0688|Ἀραβία]]
+
[[688|Ἀραβία]]
-
[[0689|Ἀράμ]]
+
[[689|Ἀράμ]]
-
[[0690|Ἄραψ]]
+
[[690|Ἄραψ]]
-
[[0691|ἀργέω]]
+
[[691|ἀργέω]]
-
[[0692|ἀργός]]
+
[[692|ἀργός]]
-
[[0693|ἀργύρεος]]
+
[[693|ἀργύρεος]]
-
[[0694|ἀργύριον]]
+
[[694|ἀργύριον]]
-
[[0695|ἀργυροκόπος]]
+
[[695|ἀργυροκόπος]]
-
[[0696|ἄργυρος]]
+
[[696|ἄργυρος]]
-
[[0697|Ἄρειος Πάγος]]
+
[[697|Ἄρειος Πάγος]]
-
[[0698|Ἀρεοπαγίτης]]
+
[[698|Ἀρεοπαγίτης]]
-
[[0699|ἀρέσκεια]]
+
[[699|ἀρέσκεια]]
-
[[0700|ἀρέσκω]]
+
[[700|ἀρέσκω]]
-
[[0701|ἀρεστός]]
+
[[701|ἀρεστός]]
-
[[0702|Ἀρέτας]]
+
[[702|Ἀρέτας]]
-
[[0703|ἀρέτη]]
+
[[703|ἀρέτη]]
-
[[0704|ἀρήν]]
+
[[704|ἀρήν]]
-
[[0705|ἀριθμέω]]
+
[[705|ἀριθμέω]]
-
[[0706|ἀριθμός]]
+
[[706|ἀριθμός]]
-
[[0707|Ἁριμαθαία]]
+
[[707|Ἁριμαθαία]]
-
[[0708|Ἀρίσταρχος]]
+
[[708|Ἀρίσταρχος]]
-
[[0709|ἀριστάω]]
+
[[709|ἀριστάω]]
-
[[0710|ἀριστερός]]
+
[[710|ἀριστερός]]
-
[[0711|Ἀριστόβουλος]]
+
[[711|Ἀριστόβουλος]]
-
[[0712|ἄριστον]]
+
[[712|ἄριστον]]
-
[[0713|ἀρκετός]]
+
[[713|ἀρκετός]]
-
[[0714|ἀρκέω]]
+
[[714|ἀρκέω]]
-
[[0715|ἄρκτος]]
+
[[715|ἄρκτος]]
-
[[0716|ἅρμα]]
+
[[716|ἅρμα]]
-
[[0717|Ἁρμαγεδών]]
+
[[717|Ἁρμαγεδών]]
-
[[0718|ἁρμόζω]]
+
[[718|ἁρμόζω]]
-
[[0719|ἁρμός]]
+
[[719|ἁρμός]]
-
[[0720|ἀρνέομαι]]
+
[[720|ἀρνέομαι]]
-
[[0721|ἀρνίον]]
+
[[721|ἀρνίον]]
-
[[0722|ἀροτριόω]]
+
[[722|ἀροτριόω]]
-
[[0723|ἄροτρον]]
+
[[723|ἄροτρον]]
-
[[0724|ἁρπαγή]]
+
[[724|ἁρπαγή]]
-
[[0725|ἁρπαγμός]]
+
[[725|ἁρπαγμός]]
-
[[0726|ἁρπάζω]]
+
[[726|ἁρπάζω]]
-
[[0727|ἅρπαξ]]
+
[[727|ἅρπαξ]]
-
[[0728|ἀῤῥαβών]]
+
[[728|ἀῤῥαβών]]
-
[[0729|ἀῤῥαφος]]
+
[[729|ἀῤῥαφος]]
-
[[0730|ἄῤῥην, αρσην]]
+
[[730|ἄῤῥην, αρσην]]
-
[[0731|ἄῤῥητος]]
+
[[731|ἄῤῥητος]]
-
[[0732|ἄῤῥωστος]]
+
[[732|ἄῤῥωστος]]
-
[[0733|ἀρσενοκοίτης]]
+
[[733|ἀρσενοκοίτης]]
-
[[0734|Ἀρτεμάς]]
+
[[734|Ἀρτεμάς]]
-
[[0735|Ἄρτεμις]]
+
[[735|Ἄρτεμις]]
-
[[0736|ἀρτέμων]]
+
[[736|ἀρτέμων]]
-
[[0737|ἄρτι]]
+
[[737|ἄρτι]]
-
[[0738|ἀρτιγέννητος]]
+
[[738|ἀρτιγέννητος]]
-
[[0739|ἄρτιος]]
+
[[739|ἄρτιος]]
-
[[0740|ἄρτος]]
+
[[740|ἄρτος]]
-
[[0741|ἀρτύω]]
+
[[741|ἀρτύω]]
-
[[0742|Ἀρφαξάδ]]
+
[[742|Ἀρφαξάδ]]
-
[[0743|ἀρχάγγελος]]
+
[[743|ἀρχάγγελος]]
-
[[0744|ἀρχαῖος]]
+
[[744|ἀρχαῖος]]
-
[[0745|Ἀρχέλαος]]
+
[[745|Ἀρχέλαος]]
-
[[0746|ἀρχή]]
+
[[746|ἀρχή]]
-
[[0747|ἀρχηγός]]
+
[[747|ἀρχηγός]]
-
[[0748|ἀρχιερατικός]]
+
[[748|ἀρχιερατικός]]
-
[[0749|ἀρχιερεύς]]
+
[[749|ἀρχιερεύς]]
-
[[0750|ἀρχιποίμην]]
+
[[750|ἀρχιποίμην]]
-
[[0751|Ἄρχιππος]]
+
[[751|Ἄρχιππος]]
-
[[0752|ἀρχισυνάγωγος]]
+
[[752|ἀρχισυνάγωγος]]
-
[[0753|ἀρχιτέκτων]]
+
[[753|ἀρχιτέκτων]]
-
[[0754|ἀρχιτελώνης]]
+
[[754|ἀρχιτελώνης]]
-
[[0755|ἀρχιτρίκλινος]]
+
[[755|ἀρχιτρίκλινος]]
-
[[0756|ἄρχομαι]]
+
[[756|ἄρχομαι]]
-
[[0757|ἄρχω]]
+
[[757|ἄρχω]]
-
[[0758|ἄρχων]]
+
[[758|ἄρχων]]
-
[[0759|ἄρωμα]]
+
[[759|ἄρωμα]]
-
[[0760|Ἀσά]]
+
[[760|Ἀσά]]
-
[[0761|ἀσάλευτος]]
+
[[761|ἀσάλευτος]]
-
[[0762|ἄσβεστος]]
+
[[762|ἄσβεστος]]
-
[[0763|ἀσέβεια]]
+
[[763|ἀσέβεια]]
-
[[0764|ἀσεβέω]]
+
[[764|ἀσεβέω]]
-
[[0765|ἀσεβής]]
+
[[765|ἀσεβής]]
-
[[0766|ἀσέλγεια]]
+
[[766|ἀσέλγεια]]
-
[[0767|ἄσημος]]
+
[[767|ἄσημος]]
-
[[0768|Ἀσήρ]]
+
[[768|Ἀσήρ]]
-
[[0769|ἀσθένεια]]
+
[[769|ἀσθένεια]]
-
[[0770|ἀσθενέω]]
+
[[770|ἀσθενέω]]
-
[[0771|ἀσθένημα]]
+
[[771|ἀσθένημα]]
-
[[0772|ἀσθενής]]
+
[[772|ἀσθενής]]
-
[[0773|Ἀσία]]
+
[[773|Ἀσία]]
-
[[0774|Ἀσιανός]]
+
[[774|Ἀσιανός]]
-
[[0775|Ἀσιάρχης]]
+
[[775|Ἀσιάρχης]]
-
[[0776|ἀσιτία]]
+
[[776|ἀσιτία]]
-
[[0777|ἄσιτος]]
+
[[777|ἄσιτος]]
-
[[0778|ἀσκέω]]
+
[[778|ἀσκέω]]
-
[[0779|ἀσκός]]
+
[[779|ἀσκός]]
-
[[0780|ἀσμένως]]
+
[[780|ἀσμένως]]
-
[[0781|ἄσοφος]]
+
[[781|ἄσοφος]]
-
[[0782|ἀσπάζομαι]]
+
[[782|ἀσπάζομαι]]
-
[[0783|ἀσπασμός]]
+
[[783|ἀσπασμός]]
-
[[0784|ἄσπιλος]]
+
[[784|ἄσπιλος]]
-
[[0785|ἀσπίς]]
+
[[785|ἀσπίς]]
-
[[0786|ἄσπονδος]]
+
[[786|ἄσπονδος]]
-
[[0787|ἀσσάριον]]
+
[[787|ἀσσάριον]]
-
[[0788|ἆσσον]]
+
[[788|ἆσσον]]
-
[[0789|Ἄσσος]]
+
[[789|Ἄσσος]]
-
[[0790|ἀστατέω]]
+
[[790|ἀστατέω]]
-
[[0791|ἀστεῖος]]
+
[[791|ἀστεῖος]]
-
[[0792|ἀστήρ]]
+
[[792|ἀστήρ]]
-
[[0793|ἀστήρικτος]]
+
[[793|ἀστήρικτος]]
-
[[0794|ἄστοργος]]
+
[[794|ἄστοργος]]
-
[[0795|ἀστοχέω]]
+
[[795|ἀστοχέω]]
-
[[0796|ἀστραπή]]
+
[[796|ἀστραπή]]
-
[[0797|ἀστράπτω]]
+
[[797|ἀστράπτω]]
-
[[0798|ἄστρον]]
+
[[798|ἄστρον]]
-
[[0799|Ἀσύγκριτος]]
+
[[799|Ἀσύγκριτος]]
-
[[0800|ἀσύμφωνος]]
+
[[800|ἀσύμφωνος]]
-
[[0801|ἀσύνετος]]
+
[[801|ἀσύνετος]]
-
[[0802|ἀσύνθετος]]
+
[[802|ἀσύνθετος]]
-
[[0803|ἀσφάλεια]]
+
[[803|ἀσφάλεια]]
-
[[0804|ἀσφαλής]]
+
[[804|ἀσφαλής]]
-
[[0805|ἀσφαλίζω]]
+
[[805|ἀσφαλίζω]]
-
[[0806|ἀσφαλῶς]]
+
[[806|ἀσφαλῶς]]
-
[[0807|ἀσχημονέω]]
+
[[807|ἀσχημονέω]]
-
[[0808|ἀσχημοσύνη]]
+
[[808|ἀσχημοσύνη]]
-
[[0809|ἀσχήμων]]
+
[[809|ἀσχήμων]]
-
[[0810|ἀσωτία]]
+
[[810|ἀσωτία]]
-
[[0811|ἀσώτως]]
+
[[811|ἀσώτως]]
-
[[0812|ἀτακτέω]]
+
[[812|ἀτακτέω]]
-
[[0813|ἄτακτος]]
+
[[813|ἄτακτος]]
-
[[0814|ἀτάκτως]]
+
[[814|ἀτάκτως]]
-
[[0815|ἄτεκνος]]
+
[[815|ἄτεκνος]]
-
[[0816|ἀτενίζω]]
+
[[816|ἀτενίζω]]
-
[[0817|ἄτερ]]
+
[[817|ἄτερ]]
-
[[0818|ἀτιμάζω]]
+
[[818|ἀτιμάζω]]
-
[[0819|ἀτιμία]]
+
[[819|ἀτιμία]]
-
[[0820|ἄτιμος]]
+
[[820|ἄτιμος]]
-
[[0821|ἀτιμόω]]
+
[[821|ἀτιμόω]]
-
[[0822|ἀτμίς]]
+
[[822|ἀτμίς]]
-
[[0823|ἄτομος]]
+
[[823|ἄτομος]]
-
[[0824|ἄτοπος]]
+
[[824|ἄτοπος]]
-
[[0825|Ἀττάλεια]]
+
[[825|Ἀττάλεια]]
-
[[0826|αὐγάζω]]
+
[[826|αὐγάζω]]
-
[[0827|αὐγή]]
+
[[827|αὐγή]]
-
[[0828|Αὔγουστος]]
+
[[828|Αὔγουστος]]
-
[[0829|αὐθάδης]]
+
[[829|αὐθάδης]]
-
[[0830|αὐθαίρετος]]
+
[[830|αὐθαίρετος]]
-
[[0831|αὐθεντέω]]
+
[[831|αὐθεντέω]]
-
[[0832|αὐλέω]]
+
[[832|αὐλέω]]
-
[[0833|αὐλή]]
+
[[833|αὐλή]]
-
[[0834|αὐλητής]]
+
[[834|αὐλητής]]
-
[[0835|αὐλίζομαι]]
+
[[835|αὐλίζομαι]]
-
[[0836|αὐλός]]
+
[[836|αὐλός]]
-
[[0837|αὐξάνω]]
+
[[837|αὐξάνω]]
-
[[0838|αὔξησις]]
+
[[838|αὔξησις]]
-
[[0839|αὔριον]]
+
[[839|αὔριον]]
-
[[0840|αὐστηρός]]
+
[[840|αὐστηρός]]
-
[[0841|αὐτάρκεια]]
+
[[841|αὐτάρκεια]]
-
[[0842|αὐτάρκης]]
+
[[842|αὐτάρκης]]
-
[[0843|αὐτοκατάκριτος]]
+
[[843|αὐτοκατάκριτος]]
-
[[0844|αὐτόματος]]
+
[[844|αὐτόματος]]
-
[[0845|αὐτόπτης]]
+
[[845|αὐτόπτης]]
-
[[0846|αὐτός]]
+
[[846|αὐτός]]
-
[[0847|αὐτοῦ]]
+
[[847|αὐτοῦ]]
-
[[0848|αὑτοῦ]]
+
[[848|αὑτοῦ]]
-
[[0849|αὐτόχειρ]]
+
[[849|αὐτόχειρ]]
-
[[0850|αὐχμηρός]]
+
[[850|αὐχμηρός]]
-
[[0851|ἀφαιρέω]]
+
[[851|ἀφαιρέω]]
-
[[0852|ἀφανής]]
+
[[852|ἀφανής]]
-
[[0853|ἀφανίζω]]
+
[[853|ἀφανίζω]]
-
[[0854|ἀφανισμός]]
+
[[854|ἀφανισμός]]
-
[[0855|ἄφαντος]]
+
[[855|ἄφαντος]]
-
[[0856|ἀφεδρών]]
+
[[856|ἀφεδρών]]
-
[[0857|ἀφειδία]]
+
[[857|ἀφειδία]]
-
[[0858|ἀφελότης]]
+
[[858|ἀφελότης]]
-
[[0859|ἄφεσις]]
+
[[859|ἄφεσις]]
-
[[0860|ἁφή]]
+
[[860|ἁφή]]
-
[[0861|ἀφθαρσία]]
+
[[861|ἀφθαρσία]]
-
[[0862|ἄφθαρτος]]
+
[[862|ἄφθαρτος]]
-
[[0863|ἀφίημι]]
+
[[863|ἀφίημι]]
-
[[0864|ἀφικνέομαι]]
+
[[864|ἀφικνέομαι]]
-
[[0865|ἀφιλάγαθος]]
+
[[865|ἀφιλάγαθος]]
-
[[0866|ἀφιλάργυρος]]
+
[[866|ἀφιλάργυρος]]
-
[[0867|ἄφιξις]]
+
[[867|ἄφιξις]]
-
[[0868|ἀφίστημι]]
+
[[868|ἀφίστημι]]
-
[[0869|ἄφνω]]
+
[[869|ἄφνω]]
-
[[0870|ἀφόβως]]
+
[[870|ἀφόβως]]
-
[[0871|ἀφομοιόω]]
+
[[871|ἀφομοιόω]]
-
[[0872|ἀφοράω]]
+
[[872|ἀφοράω]]
-
[[0873|ἀφορίζω]]
+
[[873|ἀφορίζω]]
-
[[0874|ἀφορμή]]
+
[[874|ἀφορμή]]
-
[[0875|ἀφρίζω]]
+
[[875|ἀφρίζω]]
-
[[0876|ἀφρός]]
+
[[876|ἀφρός]]
-
[[0877|ἀφροσύνη]]
+
[[877|ἀφροσύνη]]
-
[[0878|ἄφρων]]
+
[[878|ἄφρων]]
-
[[0879|ἀφυπνόω]]
+
[[879|ἀφυπνόω]]
-
[[0880|ἄφωνος]]
+
[[880|ἄφωνος]]
-
[[0881|Ἀχάζ]]
+
[[881|Ἀχάζ]]
-
[[0882|Ἀχαΐ́α]]
+
[[882|Ἀχαΐ́α]]
-
[[0883|Ἀχαΐκός]]
+
[[883|Ἀχαΐκός]]
-
[[0884|ἀχάριστος]]
+
[[884|ἀχάριστος]]
-
[[0885|Ἀχείμ]]
+
[[885|Ἀχείμ]]
-
[[0886|ἀχειροποίητος]]
+
[[886|ἀχειροποίητος]]
-
[[0887|ἀχλύς]]
+
[[887|ἀχλύς]]
-
[[0888|ἀχρεῖος]]
+
[[888|ἀχρεῖος]]
-
[[0889|ἀχρειόω]]
+
[[889|ἀχρειόω]]
-
[[0890|ἄχρηστος]]
+
[[890|ἄχρηστος]]
-
[[0891|ἄχρι, ἄχρις]]
+
[[891|ἄχρι, ἄχρις]]
-
[[0892|ἄχυρον]]
+
[[892|ἄχυρον]]
-
[[0893|ἀψευδής]]
+
[[893|ἀψευδής]]
-
[[0894|ἄψινθος]]
+
[[894|ἄψινθος]]
-
[[0895|ἄψυχος]]
+
[[895|ἄψυχος]]
-
 
+
{{Donate}}
{{Donate}}

Current revision

Greek Concordance

Α Ἀαρών Ἀβαδδών ἀβαρής ἀββα Ἅβελ Ἀβιά Ἀβιάθαρ Ἀβιληνή Ἀβιούδ Ἀβραάμ ἄβυσσος Ἄγαβος ἀγαθοεργέω ἀγαθοποιέω ἀγαθοποιΐ́α ἀγαθοποιός ἀγαθός ἀγαθωσύνη ἀγαλλίασις ἀγαλλιάω ἄγαμος ἀγανακτέω ἀγανάκτησις ἀγαπάω ἀγάπη ἀγαπητός Ἄγαρ ἀγγαρεύω ἀγγεῖον ἀγγελία ἄγγελος ἄγε ἀγέλη ἀγενεαλόγητος ἀγενής ἁγιάζω ἁγιασμός ἅγιον ἅγιος ἁγιότης ἁγιωσύνη ἀγκάλη ἄγκιστρον ἄγκυρα ἄγναφος ἁγνεία ἁγνίζω ἁγνισμός ἀγνοέω ἀγνόημα ἄγνοια ἁγνός ἁγνότης ἁγνῶς ἀγνωσία ἄγνωστος ἀγορά ἀγοράζω ἀγοραῖος ἄγρα ἀγράμματος ἀγραυλέω ἀγρεύω ἀγριέλαιος ἄγριος Ἀγρίππας ἀγρός ἀγρυπνέω ἀγρυπνία ἄγω ἀγωγή ἀγών ἀγωνία ἀγωνίζομαι Ἀδάμ ἀδάπανος Ἀδδί ἀδελφή ἀδελφός ἀδελφότης ἄδηλος ἀδηλότης ἀδήλως ἀδημονέω ᾅδης ἀδιάκριτος ἀδιάλειπτος ἀδιαλείπτως ἀδιαφθορία ἀδικέω ἀδίκημα ἀδικία ἄδικος ἀδίκως ἀδόκιμος ἄδολος Ἀδραμυττηνός Ἀδρίας ἁδρότης ἀδυνατέω ἀδύνατος ᾄδω ἀεί ἀετός ἄζυμος Ἀζώρ Ἄζωτος ἀήρ ἀθανασία ἀθέμιτος ἄθεος ἄθεσμος ἀθετέω ἀθέτησις Ἀθῆναι Ἀθηναῖος ἀθλέω ἄθλησις ἀθυμέω ἄθωος αἴγειος αἰγιαλός Αἰγύπτιος Αἴγυπτος ἀΐ́διος αἰδώς Αἰθίοψ αἷμα αἱματεκχυσία αἱμοῤῥέω Αἰνέας αἴνεσις αἰνέω αἴνιγμα αἶνος Αἰνών αἱρέομαι αἵρεσις αἱρετίζω αἱρετικός αἴρω αἰσθάνομαι αἴσθησις αἰσθητήριον αἰσχροκερδής αἰσχροκερδῶς αἰσχρολογία αἰσχρόν αἰσχρός αἰσχρότης αἰσχύνη αἰσχύνομαι αἰτέω αἴτημα αἰτία αἰτίαμα αἴτιον αἴτιος αἰφνίδιος αἰχμαλωσία αἰχμαλωτεύω αἰχμαλωτίζω αἰχμαλωτός αἰών αἰώνιος ἀκαθαρσία ἀκαθάρτης ἀκάθαρτος ἀκαιρέομαι ἀκαίρως ἄκακος ἄκανθα ἀκάνθινος ἄκαρπος ἀκατάγνωστος ἀκατακάλυπτος ἀκατάκριτος ἀκατάλυτος ἀκατάπαυστος ἀκαταστασία ἀκατάστατος ἀκατάσχετος Ἀκελδαμά ἀκέραιος ἀκλινής ἀκμάζω ἀκμήν ἀκοή ἀκολουθέω ἀκούω ἀκρασία ἀκράτης ἄκρατος ἀκρίβεια ἀκριβέστατος ἀκριβέστερον ἀκριβόω ἀκριβῶς ἀκρίς ἀκροατήριον ἀκροατής ἀκροβυστία ἀκρογωνιαῖος ἀκροθίνιον ἄκρον Ἀκύλας ἀκυρόω ἀκωλύτως ἄκων ἀλάβαστρον ἀλαζονεία ἀλαζών ἀλαλάζω ἀλάλητος ἄλαλος ἅλας ἀλείφω ἀλεκτοροφωνία ἀλέκτωρ Ἀλεξανδρεύς Ἀλεξανδρῖνος Ἀλέξανδρος ἄλευρον ἀλήθεια ἀληθεύω ἀληθής ἀληθινός ἀλήθω ἀληθῶς ἁλιεύς ἁλιεύω ἁλίζω ἀλίσγεμα ἀλλά ἀλλάσσω ἀλλαχόθεν ἀλληγορέω ἀλληλούΐα ἀλλήλων ἀλλογενής ἅλλομαι ἄλλος ἀλλοτριεπίσκοπος ἀλλότριος ἀλλόφυλος ἄλλως ἀλοάω ἄλογος ἀλοή ἅλς ἁλυκός ἀλυπότερος ἅλυσις ἀλυσιτελής Ἀλφαῖος ἅλων ἀλώπηξ ἅλωσις ἅμα ἀμαθής ἀμαράντινος ἀμάραντος ἁμαρτάνω ἁμάρτημα ἁμαρτία ἀμάρτυρος ἁμαρτωλός ἄμαχος ἀμάω ἀμέθυστος ἀμελέω ἄμεμπτος ἀμέμπτως ἀμέριμνος ἀμετάθετος ἀμετακίνητος ἀμεταμέλητος ἀμετανόητος ἄμετρος ἀμήν ἀμήτωρ ἀμίαντος Ἀμιναδάβ ἄμμος ἀμνός ἀμοιβή ἄμπελος ἀμπελουργός ἀμπελών Ἀμπλίας ἀμύνομαι ἀμφίβληστρον ἀμφιέννυμι Ἀμφίπολις ἄμφοδον ἀμφότερος ἀμώμητος ἄμωμος Ἀμών Ἀμώς ἄν ἀνά ἀναβαθμός ἀναβαίνω ἀναβάλλομαι ἀναβιβάζω ἀναβλέπω ἀνάβλεψις ἀναβοάω ἀναβολή ἀναγγέλλω ἀναγεννάω ἀναγινώσκω ἀναγκάζω ἀναγκαῖος ἀναγκαστῶς ἀναγκή ἀναγνωρίζομαι ἀνάγνωσις ἀνάγω ἀναδείκνυμι ἀνάδειξις ἀναδέχομαι ἀναδίδωμι ἀναζάω ἀναζητέω ἀναζώννυμι ἀναζωπυρέω ἀναθάλλω ἀνάθεμα ἀναθεματίζω ἀναθεωρέω ἀνάθημα ἀναίδεια ἀναίρεσις ἀναιρέω ἀναίτιος ἀνακαθίζω ἀνακαινίζω ἀνακαινόω ἀνακαίνωσις ἀνακαλύπτω ἀνακάμπτω ἀνακεῖμαι ἀνακεφαλαίομαι ἀνακλίνω ἀνακόπτω ἀνακράζω ἀνακρίνω ἀνάκρισις ἀνακύπτω ἀναλαμβάνω ἀνάληψις ἀναλίσκω ἀναλογία ἀναλογίζομαι ἄναλος ἀνάλυσις ἀναλύω ἀναμάρτητος ἀναμένω ἀναμιμνήσκω ἀνάμνησις ἀνανεόω ἀνανήφω Ἀνανίας ἀναντίῤῥητος ἀναντιῤῥήτως ἀνάξιος ἀναξίως ἀνάπαυσις ἀναπαύω ἀναπείθω ἀναπέμπω ἀνάπηρος ἀναπίπτω ἀναπληρόω ἀναπολόγητος ἀναπτύσσω ἀνάπτω ἀναρίθμητος ἀνασείω ἀνασκευάζω ἀνασπάω ἀνάστασις ἀναστατόω ἀνασταυρόω ἀναστενάζω ἀναστρέφω ἀναστροφή ἀνατάσσομαι ἀνατέλλω ἀνατίθεμαι ἀνατολή ἀνατρέπω ἀνατρέφω ἀναφαίνω ἀναφέρω ἀναφωνέω ἀνάχυσις ἀναχωρέω ἀνάψυξις ἀναψύχω ἀνδραποδιστής Ἀνδρέας ἀνδρίζομαι Ἀνδρόνικος ἀνδροφόνος ἀνέγκλητος ἀνεκδιήγητος ἀνεκλάλητος ἀνέκλειπτος ἀνεκτότερος ἀνελεήμων ἀνεμίζω ἄνεμος ἀνένδεκτος ἀνεξερεύνητος ἀνεξίκακος ἀνεξιχνίαστος ἀνεπαίσχυντος ἀνεπίληπτος ἀνέρχομαι ἄνεσις ἀνετάζω ἄνευ ἀνεύθετος ἀνευρίσκω ἀνέχομαι ἀνέψιος ἄνηθον ἀνήκω ἀνήμερος ἀνήρ ἀνθίστημι ἀνθομολογέομαι ἄνθος ἀνθρακιά ἄνθραξ ἀνθρωπάρεσκος ἀνθρώπινος ἀνθρωποκτόνος ἄνθρωπος ἀνθυπατεύω ἀνθύπατος ἀνίημι ἀνίλεως ἄνιπτος ἀνίστημι Ἄννα Ἄννας ἀνόητος ἄνοια ἀνοίγω ἀνοικοδομέω ἄνοιξις ἀνομία ἄνομος ἀνόμως ἀνορθόω ἀνόσιος ἀνοχή ἀνταγωνίζομαι ἀντάλλαγμα ἀνταναπληρόω ἀνταποδίδωμι ἀνταπόδομα ἀνταπόδοσις ἀνταποκρίνομαι ἀντέπω ἀντέχομαι ἀντί ἀντιβάλλω ἀντιδιατίθεμαι ἀντίδικος ἀντίθεσις ἀντικαθίστημι ἀντικαλέω ἀντίκειμαι ἀντικρύ ἀντιλαμβάνομαι ἀντίλεγω ἀντίληψις ἀντιλογία ἀντιλοιδορέω ἀντίλυτρον ἀντιμετρέω ἀντιμισθία Ἀντιόχεια Ἀντιοχεύς ἀντιπαρέρχομαι Ἀντίπας Ἀντιπατρίς ἀντιπέραν ἀντιπίπτω ἀντιστρατεύομαι ἀντιτάσσομαι ἀντίτυπον ἀντίχριστος ἀντλέω ἄντλημα ἀντοφθαλμέω ἄνυδρος ἀνυπόκριτος ἀνυπότακτος ἄνω ἀνώγεον ἄνωθεν ἀνωτερικός ἀνώτερος ἀνωφέλες ἀξίνη ἄξιος ἀξιόω ἀξίως ἀόρατος ἀπαγγέλλω ἀπάγχομαι ἀπάγω ἀπαίδευτος ἀπαίρω ἀπαιτέω ἀπαλγέω ἀπαλλάσσω ἀπαλλοτριόω ἀπαλός ἀπαντάω ἀπάντησις ἅπαξ ἀπαράβατος ἀπαρασκεύαστος ἀπαρνέομαι ἀπάρτι ἀπαρτισμός ἀπαρχή ἅπας ἀπατάω ἀπάτη ἀπάτωρ ἀπαύγασμα ἀπείδω ἀπείθεια ἀπειθέω ἀπειθής ἀπειλέω ἀπειλή ἄπειμι ἄπειμι ἀπειπόμην ἀπείραστος ἄπειρος ἀπεκδέχομαι ἀπεκδύομαι ἀπέκδυσις ἀπελαύνω ἀπελεγμός ἀπελεύθερος Ἀπελλῆς ἀπελπίζω ἀπέναντι ἀπέραντος ἀπερισπάστως ἀπερίτμητος ἀπέρχομαι ἀπέχει ἀπέχομαι ἀπέχω ἀπιστέω ἀπιστία ἄπιστος ἁπλότης ἁπλοῦς ἁπλῶς ἀπό ἀποβαίνω ἀποβάλλω ἀποβλέπω ἀπόβλητος ἀποβολή ἀπογενόμενος ἀπογραφή ἀπογράφω ἀποδείκνυμι ἀπόδειξις ἀποδεκατόω ἀπόδεκτος ἀποδέχομαι ἀποδημέω ἀπόδημος ἀποδίδωμι ἀποδιορίζω ἀποδοκιμάζω ἀποδοχή ἀπόθεσις ἀποθήκη ἀποθησαυρίζω ἀποθλίβω ἀποθνήσκω ἀποκαθίστημι ἀποκαλύπτω ἀποκάλυψις ἀποκαραδοκία ἀποκαταλλάσσω ἀποκατάστασις ἀπόκειμαι ἀποκεφαλίζω ἀποκλείω ἀποκόπτω ἀπόκριμα ἀποκρίνομαι ἀπόκρισις ἀποκρύπτω ἀπόκρυφος ἀποκτείνω ἀποκυέω ἀποκυλίω ἀπολαμβάνω ἀπόλαυσις ἀπολείπω ἀπολείχω ἀπόλλυμι Ἀπολλύων Ἀπολλωνία Ἀπολλώς ἀπολογέομαι ἀπολογία ἀπολούω ἀπολύτρωσις ἀπολύω ἀπομάσσομαι ἀπονέμω ἀπονίπτω ἀποπίπτω ἀποπλανάω ἀποπλέω ἀποπλύνω ἀποπνίγω ἀπορέω ἀπορία ἀποῤῥίπτω ἀπορφανίζω ἀποσκευάζω ἀποσκίασμα ἀποσπάω ἀποστασία ἀποστάσιον ἀποστεγάζω ἀποστέλλω ἀποστερέω ἀποστολή ἀπόστολος ἀποστοματίζω ἀποστρέφω ἀποστυγέω ἀποσυνάγωγος ἀποτάσσομαι ἀποτελέω ἀποτίθημι ἀποτινάσσω ἀποτίνω ἀποτολμάω ἀποτομία ἀποτόμως ἀποτρέπω ἀπουσία ἀποφέρω ἀποφεύγω ἀποφθέγγομαι ἀποφορτίζομαι ἀπόχρησις ἀποχωρέω ἀποχωρίζω ἀποψύχω Ἄππιος ἀπρόσιτος ἀπρόσκοπος ἀπροσωπολήπτως ἄπταιστος ἅπτομαι ἅπτω Ἀπφία ἀπωθέομαι, ἀπώομαι ἀπώλεια ἀρά ἄρα ἆρα Ἀραβία Ἀράμ Ἄραψ ἀργέω ἀργός ἀργύρεος ἀργύριον ἀργυροκόπος ἄργυρος Ἄρειος Πάγος Ἀρεοπαγίτης ἀρέσκεια ἀρέσκω ἀρεστός Ἀρέτας ἀρέτη ἀρήν ἀριθμέω ἀριθμός Ἁριμαθαία Ἀρίσταρχος ἀριστάω ἀριστερός Ἀριστόβουλος ἄριστον ἀρκετός ἀρκέω ἄρκτος ἅρμα Ἁρμαγεδών ἁρμόζω ἁρμός ἀρνέομαι ἀρνίον ἀροτριόω ἄροτρον ἁρπαγή ἁρπαγμός ἁρπάζω ἅρπαξ ἀῤῥαβών ἀῤῥαφος ἄῤῥην, αρσην ἄῤῥητος ἄῤῥωστος ἀρσενοκοίτης Ἀρτεμάς Ἄρτεμις ἀρτέμων ἄρτι ἀρτιγέννητος ἄρτιος ἄρτος ἀρτύω Ἀρφαξάδ ἀρχάγγελος ἀρχαῖος Ἀρχέλαος ἀρχή ἀρχηγός ἀρχιερατικός ἀρχιερεύς ἀρχιποίμην Ἄρχιππος ἀρχισυνάγωγος ἀρχιτέκτων ἀρχιτελώνης ἀρχιτρίκλινος ἄρχομαι ἄρχω ἄρχων ἄρωμα Ἀσά ἀσάλευτος ἄσβεστος ἀσέβεια ἀσεβέω ἀσεβής ἀσέλγεια ἄσημος Ἀσήρ ἀσθένεια ἀσθενέω ἀσθένημα ἀσθενής Ἀσία Ἀσιανός Ἀσιάρχης ἀσιτία ἄσιτος ἀσκέω ἀσκός ἀσμένως ἄσοφος ἀσπάζομαι ἀσπασμός ἄσπιλος ἀσπίς ἄσπονδος ἀσσάριον ἆσσον Ἄσσος ἀστατέω ἀστεῖος ἀστήρ ἀστήρικτος ἄστοργος ἀστοχέω ἀστραπή ἀστράπτω ἄστρον Ἀσύγκριτος ἀσύμφωνος ἀσύνετος ἀσύνθετος ἀσφάλεια ἀσφαλής ἀσφαλίζω ἀσφαλῶς ἀσχημονέω ἀσχημοσύνη ἀσχήμων ἀσωτία ἀσώτως ἀτακτέω ἄτακτος ἀτάκτως ἄτεκνος ἀτενίζω ἄτερ ἀτιμάζω ἀτιμία ἄτιμος ἀτιμόω ἀτμίς ἄτομος ἄτοπος Ἀττάλεια αὐγάζω αὐγή Αὔγουστος αὐθάδης αὐθαίρετος αὐθεντέω αὐλέω αὐλή αὐλητής αὐλίζομαι αὐλός αὐξάνω αὔξησις αὔριον αὐστηρός αὐτάρκεια αὐτάρκης αὐτοκατάκριτος αὐτόματος αὐτόπτης αὐτός αὐτοῦ αὑτοῦ αὐτόχειρ αὐχμηρός ἀφαιρέω ἀφανής ἀφανίζω ἀφανισμός ἄφαντος ἀφεδρών ἀφειδία ἀφελότης ἄφεσις ἁφή ἀφθαρσία ἄφθαρτος ἀφίημι ἀφικνέομαι ἀφιλάγαθος ἀφιλάργυρος ἄφιξις ἀφίστημι ἄφνω ἀφόβως ἀφομοιόω ἀφοράω ἀφορίζω ἀφορμή ἀφρίζω ἀφρός ἀφροσύνη ἄφρων ἀφυπνόω ἄφωνος Ἀχάζ Ἀχαΐ́α Ἀχαΐκός ἀχάριστος Ἀχείμ ἀχειροποίητος ἀχλύς ἀχρεῖος ἀχρειόω ἄχρηστος ἄχρι, ἄχρις ἄχυρον ἀψευδής ἄψινθος ἄψυχος

List of New Testament Papyri

Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png1 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png2 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png3 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png4 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png5 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png6 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png7 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png8 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png9 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png10 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png11 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png12 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png13 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png14 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png15 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png16 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png17 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png18 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png19 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png20 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png21 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png22 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png23 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png24 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png25 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png26 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png27 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png28 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png29 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png30 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png31 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png32 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png33 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png34 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png35 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png36 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png37 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png38 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png39 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png40 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png41 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png42 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png43 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png44 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png45 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png46 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png47 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png48 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png49 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png50 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png51 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png52 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png53 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png54 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png55 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png56 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png57 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png58 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png59 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png60 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png61 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png62 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png63 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png64 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png65 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png66 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png67 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png68 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png69 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png70 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png71 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png72 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png73 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png74 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png75 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png76 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png77 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png78 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png79 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png80 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png81 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png82 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png83 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png84 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png85 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png86 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png87 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png88 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png89 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png90 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png91 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png92 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png93 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png94 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png95 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png96 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png97 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png98 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png99 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png100 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png101 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png102 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png103 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png104 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png105 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png106 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png107 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png108 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png109 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png110 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png111 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png112 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png113 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png114 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png115 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png116 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png117 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png118 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png119 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png120 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png121 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png122 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png123 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png124 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png125 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png126 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png127 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png128 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png129 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png130 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png131 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png132 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png133 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png134 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png135 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png136 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png137 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png138 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png139 · Image:C3945eee4633c095c5059f9a67aca5f7.png140 ·


List of New Testament minuscules

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 543 · 565 · 566 · 579 · 585 · 614 · 639 · 653 · 654 · 655 · 656 · 657 · 658 · 659 · 660 · 661 · 669 · 676 · 685 · 700 · 798 · 823 · 824 · 825 · 826 · 827 · 828 · 829 · 830 · 831 · 876 · 891 · 892 · 893 · 1071 · 1143 · 1152 · 1241 · 1253 · 1423 · 1424 · 1432 · 1582 · 1739 · 1780 · 1813 · 1834 · 2053 · 2059 · 2060 · 2061 · 2062 · 2174 · 2268 · 2344 · 2423 · 2427 · 2437 · 2444 · 2445 · 2446 · 2460 · 2464 · 2491 · 2495 · 2612 · 2613 · 2614 · 2615 · 2616 · 2641 · 2754 · 2755 · 2756 · 2757 · 2766 · 2767 · 2768 · 2793 · 2802 · 2803 · 2804 · 2805 · 2806 · 2807 · 2808 · 2809 · 2810 · 2811 · 2812 · 2813 · 2814 · 2815 · 2816 · 2817 · 2818 · 2819 · 2820 · 2821 · 2855 · 2856 · 2857 · 2858 · 2859 · 2860 · 2861 · 2862 · 2863 · 2881 · 2882 ·


List of New Testament uncials

01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 010 · 011 · 012 · 013 · 014 · 015 · 016 · 017 · 018 · 019 · 020 · 021 · 022 · 023 · 024 · 025 · 026 · 027 · 028 · 029 · 030 · 031 · 032 · 033 · 034 · 035 · 036 · 037 · 038 · 039 · 040 · 041 · 042 · 043 · 044 · 045 · 046 · 047 · 048 · 049 · 050 · 051 · 052 · 053 · 054 · 055 · 056 · 057 · 058 · 059 · 060 · 061 · 062 · 063 · 064 · 065 · 066 · 067 · 068 · 069 · 070 · 071 · 072 · 073 · 074 · 075 · 076 · 077 · 078 · 079 · 080 · 081 · 082 · 083 · 084 · 085 · 086 · 087 · 088 · 089 · 090 · 091 · 092 · 093 · 094 · 095 · 096 · 097 · 098 · 099 · 0100 · 0101 · 0102 · 0103 · 0104 · 0105 · 0106 · 0107 · 0108 · 0109 · 0110 · 0111 · 0112 · 0113 · 0114 · 0115 · 0116 · 0117 · 0118 · 0119 · 0120 · 0121 · 0122 · 0123 · 0124 · 0125 · 0126 · 0127 · 0128 · 0129 · 0130 · 0131 · 0132 · 0134 · 0135 · 0136 · 0137 · 0138 · 0139 · 0140 · 0141 · 0142 · 0143 · 0144 · 0145 · 0146 · 0147 · 0148 · 0149 · 0150 · 0151 · 0152 · 0153 · 0154 · 0155 · 0156 · 0157 · 0158 · 0159 · 0160 · 0161 · 0162 · 0163 · 0164 · 0165 · 0166 · 0167 · 0168 · 0169 · 0170 · 0171 · 0172 · 0173 · 0174 · 0175 · 0176 · 0177 · 0178 · 0179 · 0180 · 0181 · 0182 · 0183 · 0184 · 0185 · 0186 · 0187 · 0188 · 0189 · 0190 · 0191 · 0192 · 0193 · 0194 · 0195 · 0196 · 0197 · 0198 · 0199 · 0200 · 0201 · 0202 · 0203 · 0204 · 0205 · 0206 · 0207 · 0208 · 0209 · 0210 · 0211 · 0212 · 0213 · 0214 · 0215 · 0216 · 0217 · 0218 · 0219 · 0220 · 0221 · 0222 · 0223 · 0224 · 0225 · 0226 · 0227 · 0228 · 0229 · 0230 · 0231 · 0232 · 0234 · 0235 · 0236 · 0237 · 0238 · 0239 · 0240 · 0241 · 0242 · 0243 · 0244 · 0245 · 0246 · 0247 · 0248 · 0249 · 0250 · 0251 · 0252 · 0253 · 0254 · 0255 · 0256 · 0257 · 0258 · 0259 · 0260 · 0261 · 0262 · 0263 · 0264 · 0265 · 0266 · 0267 · 0268 · 0269 · 0270 · 0271 · 0272 · 0273 · 0274 · 0275 · 0276 · 0277 · 0278 · 0279 · 0280 · 0281 · 0282 · 0283 · 0284 · 0285 · 0286 · 0287 · 0288 · 0289 · 0290 · 0291 · 0292 · 0293 · 0294 · 0295 · 0296 · 0297 · 0298 · 0299 · 0300 · 0301 · 0302 · 0303 · 0304 · 0305 · 0306 · 0307 · 0308 · 0309 · 0310 · 0311 · 0312 · 0313 · 0314 · 0315 · 0316 · 0317 · 0318 · 0319 · 0320 · 0321 · 0322 · 0323 ·


List of New Testament lectionaries

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 25b · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206a · 206b · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 368 · 449 · 451 · 501 · 502 · 542 · 560 · 561 · 562 · 563 · 564 · 648 · 649 · 809 · 965 · 1033 · 1358 · 1386 · 1491 · 1423 · 1561 · 1575 · 1598 · 1599 · 1602 · 1604 · 1614 · 1619 · 1623 · 1637 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1691 · 1813 · 1839 · 1965 · 1966 · 1967 · 2005 · 2137 · 2138 · 2139 · 2140 · 2141 · 2142 · 2143 · 2144 · 2145 · 2164 · 2208 · 2210 · 2211 · 2260 · 2261 · 2263 · 2264 · 2265 · 2266 · 2267 · 2276 · 2307 · 2321 · 2352 · 2404 · 2405 · 2406 · 2411 · 2412 ·New book available with irrefutable evidence for the reading in the TR and KJV.
Revelation 16:5 book
Revelation 16:5 and the Triadic Declaration - A defense of the reading of “shalt be” in the Authorized Version

Personal tools