Hebrews 7:2

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
 • ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης

(Textus Receptus, Novum Testamentum, Theodore Beza, 4th folio edition. Geneva. 1598)

 • Hebrews 7:2 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

(King James Version, Pure Cambridge Edition 1900)

 • Hebrews 7:2 to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated as “king of righteousness,” and then also king of Salem, meaning “king of peace,”

(King James Version 2016 Edition, 2016)

Contents

Interlinear

Commentary

Greek

Textus Receptus

Desiderius Erasmus

Colinæus

Stephanus (Robert Estienne)

Theodore Beza

See Also Hebrews 7:2 Beza 1598 (Beza)

 • 1604 (Beza Octavo 5th)

Elzevir

Scholz

Scrivener

 • 1894 (? ????? ???T???)

Other Greek

 • 1857 (Tregelles' Greek New Testament)
 • (Tischendorf 8th Ed.)
 • 1881 (Westcott & Hort)
 • (Greek orthodox Church)

Anglo Saxon Translations

 • 1000 (Anglo-Saxon Gospels Manuscript 140, Corpus Christi College by Aelfric)
 • 1200 (Anglo-Saxon Gospels Hatton Manuscript 38, Bodleian Library by unknown author)

English Translations

 • 1395 to whom also Abraham departide tithis of alle thingis; first he is seid king of riytwisnesse, and aftirward kyng of Salem, that is to seie, king of pees, (Wyclif's Bible by John Wycliffe)
 • 1534 to whom also Abraham gave tythes of all thynges) fyrst is by interpretacion kynge of rightewesnes: after yt he is kynge of Sale yt is to saye kynge of peace (Tyndale Bible by William Tyndale)
 • 1535 vnto whom Abraham also gaue tithes of all the goodes) first is by interpretacion kynge of righteousnes: after that is he kynge of Salem also (that is to saye, kynge of peace) (Coverdale Bible)
 • 1540 to whom also Abraham gaue tythes of all thynges) fyrst is called by interpretacion kynge of ryghtewesnes: after that, kynge of Salem (that is to saye, Kynge of peace) (Great Bible Second Edition - Miles Coverdale)
 • 1549 to whom also Abraham gaue tythes of all thynges) fyrste is by interpretacyon kynge of ryghtuousnes: after that he is kynge of Salem that is to saye, kynge of peace, (Matthew's Bible - John Rogers)
 • 1568 To whom also Abraham gaue tythe of all thynges, first being called by interpretatio king of righteousnes, & after yt also, kyng of Salem, which is, kyng of peace. (Bishop's Bible First Edition
 • 1587 To whom also Abraham gaue the tithe of all things: who first is by interpretation King of righteousnes: after that, he is also King of Salem, that is, King of peace, (Geneva Bible) by William Whittingham
 • 1611 To whom also Abraham gaue a tenth part of all: first being by interpretation king of righteousnesse, and after that also king of Salem, which is, king of peace. (King James Version)
 • 1729 to whom also Abraham gave a tenth part of the whole booty: first, being by the signification of his name king of justice, and in fact king of Salem, which is, king of peace; (Mace New Testament)
 • 1745 To whom also Abraham gave a tenth part of all: first being by interpretation, king of Righteousness, and after that also, king of Salem, which is, king of Peace; (Mr. Whiston's Primitive New Testament)
 • 1769 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace; (King James Version - Benjamin Blayney)
 • 1770 and blessed him, to whom also Abraham divided the tenth of all his spoils; being in the first place, by interpretation of his name, king of righteousness, and moreover king of Salem, which is king of peace; (Worsley Version by John Worsley)
 • 1790 To whom also Abraham divided a tenth part of all the spoils; being by interpretation, first, king of righteousness, and then king of Salem also, which is king of peace: (Wesley Version by John Wesley)
 • 1795 to whom also Abraham gave a tenth share of all the spoil: being, as the interpretation of his name imports, first, King of righteousness, and then also King of Salem, that is, King of peace: (A Translation of the New Testament from the Original Greek by Thomas Haweis)
 • 1833 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace; (Webster Version - by Noah Webster)
 • 1835 to whom Abraham imparted even a tenth of all; being, indeed, by interpretation, first, king of righteousness, and next, also, king of Salem; which, by interpretation, is king of peace (Living Oracles by Alexander Campbell)
 • 1849 And to him Abraham separated the tenth from every thing which he had with him. Now his name, being expounded, (is,) the King of Righteousness; and again, MalekSholem, which is, King of peace: (Etheridge Translation by John Etheridge)
 • 1851 (Murdock Translation)
 • 1858 to whom also Abraham gave a tenth of all, first being interpreted king of righteousness, and then also king of Salem, which is king of peace, (The New Testament Translated from the Original Greek by Leicester Sawyer)
 • 1865 to whom also a tenth from of all divided Abraham,) first indeed being translated a king of righteousness, then and also a king of Salem, (which is, a king of peace,) (The Emphatic Diaglott by Benjamin Wilson)
 • 1865 to whom also Abraham apportioned a tenth of all; first indeed being interpreted King of righteousness, and then also King of Salem, which is, King of peace; (The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ 1865 by American Bible Union)
 • 1869 to whom also Abraham apportioned a tenth part of all, who by interpretation is first King of righteousness, and then also was King of Salem, which is, King of peace, (Noyes Translation by George Noyes)
 • 1873 to whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace; (King James Version) by Frederick Scrivener)
 • 1885 to whom also Abraham divided a tenth part of all (being first, by interpretation, King of righteousness, and then also King of Salem, which is, King of peace; (Revised Version also called English Revised Version - Charles Ellicott editor)
 • 1890 to whom Abraham gave also the tenth portion of all; first being interpreted King of righteousness, and then also King of Salem, which is King of peace; (Darby Version 1890 by John Darby)
 • 1898 to whom also a tenth of all did Abraham divide, (first, indeed, being interpreted, `King of righteousness,' and then also, King of Salem, which is, King of Peace,) (Young's Literal Translation by Robert Young)
 • 1902 To whom even a tenth of all Abraham apportioned, first, indeed, when translated, King of Righteousness, but, after that, King of Salem also, which is King of Peace, (The Emphasised Bible Rotherham Version)
 • 1902 to whom Abraham divided the tenth from all first, being interpreted, King of righteousness, and then King of Salem, which is, King of peace; (Translation of the New Testament from the Original Greek by William Godbey)
 • 1904 to whom also Abraham apportioned a tenth of all (first, indeed, interpreted as "King of Righteousness," and then also "King of Salem"—which is king of peace; (The New Testament: Revised and Translated by Adolphus Worrell)
 • 1904 and it was to him that Abraham allotted a tithe of all the spoil. The meaning of his name is 'King of Righteousness,' and besides that, he was also King of Salem, which means 'King of Peace.' (Twentieth Century New Testament by Ernest Malan and Mary Higgs)
 • 1911 (Syrus Scofield)
 • 1912 to whom also Abraham presented a tenth part of all—being first, as his name signifies, King of righteousness, and secondly King of Salem, that is, King of peace: (Weymouth New Testament)
 • 1918 to whom Abraham also divided a tenth of all, first indeed being by interpretation king of righteousness, and then also king of Salem, which is king of peace, (The New Testament Translated from the Sinaitic Manuscript by Henry Anderson)
 • 1923 (Edgar Goodspeed)

Foreign Language Versions

Arabic

 • الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء. المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك ساليم اي ملك السلام (Arabic Smith & Van Dyke)

Aramaic

 • ܘܠܗ ܦܪܫ ܐܒܪܗV ܡܥܤܪܐ ܡܢ ܟܠܡܕV ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܡܬܦܫܩ ܕܝܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܬܘܒ ܡܠܟ ܫܠܝV ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܫܠܡܐ (Aramaic Peshitta)

Basque

 • Hari hamarrena-ere gauça gucietaric parti cieçón Abrahamec: eta lehenic hura da interpretatzen iustitiazco regue, eta guero Salemgo regue-ere: cein erran nahi baita baquezco regue:

Bulgarian

 • 1940 комуто Авраам отдели и десетък от всичката [плячка]- тоя, който е първо, по значението [на името му], цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, (Bulgarian Bible)

Chinese

 • 1 亚 伯 拉 罕 也 将 自 己 所 得 来 的 , 取 十 分 之 一 给 他 。 他 头 一 个 名 ? 出 来 就 是 仁 义 王 , 他 又 名 撒 冷 王 , 就 是 平 安 王 的 意 思 。 (Chinese Union Version (Simplified))
 • 1 亞 伯 拉 罕 也 將 自 己 所 得 來 的 , 取 十 分 之 一 給 他 。 他 頭 一 個 名 繙 出 來 就 是 仁 義 王 , 他 又 名 撒 冷 王 , 就 是 平 安 王 的 意 思 。 (Chinese Union Version (Traditional))

French

 • et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix; (French Darby)
 • 1744 Et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement Roi de justice, et puis [il a été] Roi de Salem, c'est-à-dire, Roi de paix. (Martin 1744)
 • 1744 A qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédec signifie roi de justice, de plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix; (Ostervald 1744)

German

 • 1545 welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs erste wird er verdolmetscht ein König der Gerechtigkeit; danach aber ist er auch ein König Salem, das ist, ein König des Friedens; (Luther 1545)
 • 1871 welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem; der erstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, (Elberfelder 1871)
 • 1912 welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs erste wird er verdolmetscht: ein König der Gerechtigkeit; darnach aber ist er auch ein König Salems, das ist: ein König des Friedens; (Luther 1912)

Italian

 • 1649 al quale ancora Abrahamo diede per parte sua la decima d’ogni cosa. E prima è interpretato: Re di giustizia; e poi ancora egli è nominato: Re di Salem, cioè: Re di pace;(Giovanni Diodati Bible 1649)
 • 1927 a cui Abramo diede anche la decima d’ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è Re di giustizia, e poi anche Re di Salem, vale a dire Re di pace, (Riveduta Bible 1927)

Japanese

Latin

 • cui decimas omnium divisit Abraham primum quidem qui interpretatur rex iustitiae deinde autem et rex Salem quod est rex pacis Latin Vulgate
 • 1527 (Erasmus 1527)
 • 1527 (Erasmus Vulgate 1527)

Pidgin

 • 1996 (Pidgin King Jems)

Romainian

 • 2010 care a primit dela Avraam zeciuială din tot, -care, după însemnarea numelui său, este întîi, ,,Împărat al neprihănirii``, apoi şi ,,Împărat al Salemului``, adică ,,Împărat al păcii``; (Biblia Traducerea Fidela în limba româna)

Russian

 • 1876 которому и десятину отделил Авраам от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, Russian Synodal Version

Phonetically:

Spanish

 • Al cual asimismo dió Abraham los diezmos de todo, primeramente él se interpreta Rey de justicia; y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz; (RVG Spanish)

Swedish

 • 1917 varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», (Swedish - Svenska 1917)

Tagalog

 • 1905 Na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat (na kung sasaysayin, una-una, siya'y Hari ng katuwiran, at saka Hari naman sa Salem, na sa makatuwid, ay Hari ng kapayapaan; (Ang Dating Biblia 1905)

Tok Pisin

 • 1996 (Tok Pisin King Jems)

Vietnamese

 • 1934 Áp-ra-ham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua; theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Sa-lem nữa, nghĩa là vua bình an; (VIET)

See Also

External Links

Personal tools