Числа 32:3 (RUSV)

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search

Числа 32:3 (RUSV) Атароф и Дивон, и Иазер, и Нимра, и Есевон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Веон,

Personal tools